Kapittel 3 - Organisasjonsretten og behandling av tvister

Gå til hovedinnhold

Kapittel 3 - Organisasjonsretten og behandling av tvister

 • § 9 Organisasjonsretten

  Hovedtariffpartene anerkjenner gjensidig arbeidsgivers og arbeidstakernes frie foreningsrett.

 • § 10 Tvistebehandling

  1. Dersom bedriftsavtalens parter, gjennom forhandlinger om etablering av, eller endringer i bedriftsavtalen, ikke finner frem til en samlet avtaleløsning, skal representanterfor hovedtariffpartene tilkalles med sikte på å bidra til en mulig løsning av tvisten. Protokoll om tvistesaken oversendes hovedtariffpartene på forhånd og senest en uke før møte om saken skal holdes. Ved fortsatt uenighet kommer reglene i § 7 nr. 7 til anvendelse.

  2. Dersom det i den enkelte bedrift oppstår tvist om tolkningen av bestemmelser i Hovedavtalen eller Sentralavtalen, skal det settes opp protokoll før saken oversendes hovedtariffpartene. Dersom disse ikke blir enige om en løsning på tolkningstvisten, avgjøres saken av Arbeidsretten.

  3. Dersom det i den enkelte bedrift oppstår tvist om tolkningen av bestemmelser i bedriftsavtalen/bedriftens særavtaler, skal representanter for hovedtariffpartene tilkalles med sikte på å bidra til en mulig løsning. Protokoll om tolkningstvisten oversendes hovedtariffpartene på forhånd og senest en uke før møte om saken skal holdes. Hovedtariffpartene skal i størst mulig utstrekning samarbeide om å løse fortolkningssaker de har mottatt. Dersom tolkningstvisten ikke løses i henhold til disse regler, kan hovedtariffpartene bringe saken inn for Arbeidsretten til avgjørelse.

  4. Forhandlingsmøte etter nr. 2 og 3, skal avholdes senest 14 dager etter at en av partene har fremsatt krav om det.
 • § 11 Tvistenemnd

  1. Slik tvistenemnd som omtalt i § 7 nr. 7, skal bestå av en representant fra hver av de parter som har inngått bedriftsavtalen, en representant fra h.h.v. Finans Norge og Finansforbundet, samt ett nøytralt medlem som oppnevnes av bedriftsavtalens parter. Dersom det ikke blir enighet om det nøytrale medlemmet, oppnevnes dette av Riksmekleren.

  2. Tvistenemnden fastsetter selv sine regler for saksbehandling. Som hovedregel skal det avholdes et møte hvor partene redegjør for sine synspunkter.

   Tvistenemnden skal treffe sin avgjørelse uten unødig opphold.

   Tvistenemndens avgjørelse er å betrakte som en tariffavtale
 • § 12 Forholdet mellom organisasjonene

  1. Tillitsvalgte i bedriften kan få råd og opplysninger fra Finansforbundet til bruk i deres arbeid i den enkelte bedrift. Finansforbundets geografiske ledd har ikke anledning til å kreve økonomiske fordeler for ansatte i de enkelte bedrifter.

  2. Det er ikke adgang for Finans Norge eller Finansforbundet til å ta opp spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsforhold med den annen organisasjons medlemmer uten i forståelse med denne organisasjon.

  3. Dersom representanter for Finansforbundet ønsker adgang til en av Finans Norges medlemsbedrifter for å ivareta tariffmessige gjøremål etter nr. 1, skal det på forhånd meldes fra til bedriftens ledelse. Dette endrer ikke bestemmelsen i nr. 2 foran.