§ 7 Bedriftsavtalen

Gå til hovedinnhold

§ 7 Bedriftsavtalen

 1. Det skal inngås en skriftlig bedriftsavtale i alle Finans Norges medlemsbedrifter. I bedriftsavtalen fastsettes lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen. Ved direkte motstrid mellom bedriftsavtalens og Sentralavtalens regler, vil sistnevnte regler gå foran.

  Bedriftsavtalen skal inneholde regler om de punkter som er listet opp nedenfor i nr. 4. De punkter som er listet opp i nr. 5 behøver bedriftsavtalen ikke inneholde regler om, men dersom det er fremmet krav innen disse punkter er begge parter forpliktet til å drive reelle forhandlinger også om disse.

 2. Den enkelte bedriftsavtale skal ha en varighet på 2 år, og en oppsigelsesfrist på 3 måneder, med mindre annet avtales mellom bedriftsavtalens parter.

  Dersom bedriftsavtalen ikke skriftlig sies opp innen fastsatt oppsigelsesfrist, gjelder den videre for 1 – ett – år ad gangen.

 3. Bedriftsavtalen skal inngås mellom øverste ledelse/representanter for arbeidsgiveren, og de tillitsvalgte i bedriften.

 4. Den enkelte bedriftsavtale skal inneholde regler om:

  a) Omfangsbestemmelse i henhold til Sentralavtalens § 1.

  b) Avgrensing av Sentralavtalen, jfr. Sentralavtalens § 2.

  c) Bedriftens arbeidstidssystem, jfr. Sentralavtalens felleserklæring samt § 3.

  d) Bedriftens eventuelle regler om natt-, søn- og helgedagsarbeid, jfr. Sentralavtalens § 4.

  e) Bedriftens lønnssystem, jfr. Sentralavtalens felleserklæring i kapittel 3 om lønn.

  f) Praktisering av reglene om fungeringstillegg, jfr. Sentralavtalens § 10.

  g) Praktisering av reglene om overtid i forbindelse med opplæringsog informasjonstiltak, jfr. Sentralavtalens § 11 nr. 7.

  h) Hvilke beslutningsområder/-nivåer det skal velges tillitsvalgte på, jfr. Hovedavtalens § 13 A nr. 2.

  i) Retningslinjer om eksamensfri samtlesefrifor heltidsansatte, jfr. Sentralavtalens § 18 nr. 1 b) og nr. 3.

  j) Bruken av eventuelle systemer for innhenting av arbeidsmengdestatistikk/ volumstatistikk, jfr. Hovedavtalens § 34 nr. 3.

  k) Omfang og gjennomføring av tillitsvalgtes rett til fri og avlastning fra det daglige arbeid, jfr. Hovedavtalens § 13 A, nr. 7 a).
  I tillegg til eller i stedet for bestemmelser i bedriftsavtalen kan det inngås særavtaler om temaene opplistet ovenfor og andre temaer (se § 8).

 5. Den enkelte bedriftsavtale kan inneholde regler om:

  a) Eventuelle regler om tariffavtalenes anvendelse for datterbedrift.

  b)Eventuelle avvik frareglene om normalkompensasjon, jfr.Sentralavtalens §5 nr.8.

  c) Eventuell tidskompensasjon, jfr. Sentralavtalens § 5 nr. 12.

  d) Eventuelle avvikende ordninger om automatisk opprykk i forbindelse med lønnsansiennitet, jfr. Sentralavtalens § 9 nr. 2.

  e) Eventuelle andre ordninger for behandling av ansettelser enn etablering av ansettelsesutvalg, jfr. Hovedavtalens § 14.

  f) Eventuelt praktisk gjennomføring av annen ordning enn samarbeidsutvalg, jfr. Hovedavtalens § 15 A nr. 1.

  g) Eventuell avvikende varighetsperiode for bedriftsavtalen, jfr. Hovedavtalens § 7 nr. 2.

  h) Eventuelle avvikende regler om antall tillitsvalgte i bedriften, jfr. § 13.

  i) Eventuelle kontaktvalgtes oppgaver, jfr. § 13 A nr. 16.

  j) Andre forhold, på betingelse av at de var regulert i en gjeldende særavtale, jfr. § 8 nr. 1, 2. punktum.
  I tillegg til eller i stedet for bestemmelser i bedriftsavtalen kan det inngås særavtaler om temaene opplistet ovenfor og andre temaer (se § 8).

 6. I forsikringsselskap som pr. 1.1.2002 har lønns-/tariffavtale direkte med Finansforbundet, gjeldende for assurandører, skal det etableres en egen bedriftsavtale for denne gruppen. Slik avtale kan inneholde regler om fast og variabel lønn, kostnadsgodtgjørelser, arbeidsområde og trafikkregler,foruten varighet og oppsigelse. Andre arbeidsvilkår reguleres av bedriftsavtalen for de øvrige ansatte samt av Sentralavtalen og Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet.

  Slik bedriftsavtale for assurandører skal i relasjon til §§ 10 og 11 behandles som en egen bedriftsavtale.

 7. Det er ikke anledning til å benytte kampmidler i forbindelse med oppsigelse av, og forhandlinger om, endringer i bedriftsavtalen. Dersom bedriftsavtalens parter gjennom forhandlinger om etablering av, eller endringer i bedriftsavtalen ikke finner frem til en samlet avtaleløsning, legges saken frem for en tvistenemnd til avgjørelse. Tvistenemndas sammensetning og mandat fremgår av § 11. Før tvistenemnda trer i funksjon, skal prosedyre om tvisters behandling i § 10 nr. 1 følges.

 8. Når den tidligere bedriftsavtalen er utløpt, og inntil eventuell nemndbehandling er avsluttet, gjelder reglene i den tidligere bedriftsavtalen.