§ 6 Sentralavtalen

Gå til hovedinnhold

§ 6 Sentralavtalen

  1. Sentralavtalen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. Sentralavtalens regler må sees i sammenheng med de regler om lønnsog arbeidsvilkår som fremgår av den enkelte bedriftsavtale, jfr. § 7.
  2. Arbeidsstans eller annen arbeidskamp må ikke finne sted så lenge Sentralavtalen varer, og inntil eventuell mekling har vært gjennomført i medhold av arbeidstvistlovens kapittel 3. Sentralavtalens regler gjelder inntil ny avtale er etablert mellom hovedtariffpartene, og for øvrig i samsvar med regelen i arbeidstvistlovens § 8, 2. og 3. ledd.
  3. Ved kollektiv plassoppsigelse som ledd i en revisjon av Sentralavtalen etter at de frivillige forhandlinger ikke har ført frem, er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned, med mindre tariffpartene blir enige om kortere oppsigelsesfrist.