Kapittel 2 - avtalestruktur

Gå til hovedinnhold

Kapittel 2 - avtalestruktur

 • § 4 Avtalestrukturen i finansnæringen

  Avtalestrukturen i finansnæringen består av følgende deler1):

  • Hovedavtale, jfr. § 5.
  • Sentralavtale, jfr. § 6.
  • Bedriftsavtale, jfr. § 7.
  • Eventuelle særavtaler – lokale avtaler som ikke inngår i bedriftsavtalen, jfr. § 8.

  Finans Norge og Finansforbundet kan ved enighet og etter søknad gi dispensasjon fra denne avtalestruktur.

  ___________________________________

  Noter

  1) Fotnote 1 - kan handle om hva som helst.

 • § 5 Hovedavtalen

  1. Det er ikke anledning til å benytte kampmidler i forbindelse med ordinær oppsigelse av og forhandlinger om endringer i Hovedavtalen.
  2. Dette er dog ikke til hinder for at det – etter at Hovedavtalen er sagt opp og forhandlinger ikke har ført frem – kan fremmes krav om endringer i Hovedavtalen i tilknytning til etterfølgende ordinære tarifforhandlinger. Som følge herav vil slike krav da bli å behandle etter de regler som gjelder for ordinære tariffkrav. Slike krav om endringer kan også fremmes i tilknytning til eventuelle lønnsoppgjør mellom de ordinære tarifforhandlinger dersom partene blir enige om det.
 • § 6 Sentralavtalen

  1. Sentralavtalen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. Sentralavtalens regler må sees i sammenheng med de regler om lønnsog arbeidsvilkår som fremgår av den enkelte bedriftsavtale, jfr. § 7.
  2. Arbeidsstans eller annen arbeidskamp må ikke finne sted så lenge Sentralavtalen varer, og inntil eventuell mekling har vært gjennomført i medhold av arbeidstvistlovens kapittel 3. Sentralavtalens regler gjelder inntil ny avtale er etablert mellom hovedtariffpartene, og for øvrig i samsvar med regelen i arbeidstvistlovens § 8, 2. og 3. ledd.
  3. Ved kollektiv plassoppsigelse som ledd i en revisjon av Sentralavtalen etter at de frivillige forhandlinger ikke har ført frem, er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned, med mindre tariffpartene blir enige om kortere oppsigelsesfrist.
 • § 7 Bedriftsavtalen

  1. Det skal inngås en skriftlig bedriftsavtale i alle Finans Norges medlemsbedrifter. I bedriftsavtalen fastsettes lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen. Ved direkte motstrid mellom bedriftsavtalens og Sentralavtalens regler, vil sistnevnte regler gå foran.

   Bedriftsavtalen skal inneholde regler om de punkter som er listet opp nedenfor i nr. 4. De punkter som er listet opp i nr. 5 behøver bedriftsavtalen ikke inneholde regler om, men dersom det er fremmet krav innen disse punkter er begge parter forpliktet til å drive reelle forhandlinger også om disse.

  2. Den enkelte bedriftsavtale skal ha en varighet på 2 år, og en oppsigelsesfrist på 3 måneder, med mindre annet avtales mellom bedriftsavtalens parter.

   Dersom bedriftsavtalen ikke skriftlig sies opp innen fastsatt oppsigelsesfrist, gjelder den videre for 1 – ett – år ad gangen.

  3. Bedriftsavtalen skal inngås mellom øverste ledelse/representanter for arbeidsgiveren, og de tillitsvalgte i bedriften.

  4. Den enkelte bedriftsavtale skal inneholde regler om:

   a) Omfangsbestemmelse i henhold til Sentralavtalens § 1.

   b) Avgrensing av Sentralavtalen, jfr. Sentralavtalens § 2.

   c) Bedriftens arbeidstidssystem, jfr. Sentralavtalens felleserklæring samt § 3.

   d) Bedriftens eventuelle regler om natt-, søn- og helgedagsarbeid, jfr. Sentralavtalens § 4.

   e) Bedriftens lønnssystem, jfr. Sentralavtalens felleserklæring i kapittel 3 om lønn.

   f) Praktisering av reglene om fungeringstillegg, jfr. Sentralavtalens § 10.

   g) Praktisering av reglene om overtid i forbindelse med opplæringsog informasjonstiltak, jfr. Sentralavtalens § 11 nr. 7.

   h) Hvilke beslutningsområder/-nivåer det skal velges tillitsvalgte på, jfr. Hovedavtalens § 13 A nr. 2.

   i) Retningslinjer om eksamensfri samtlesefrifor heltidsansatte, jfr. Sentralavtalens § 18 nr. 1 b) og nr. 3.

   j) Bruken av eventuelle systemer for innhenting av arbeidsmengdestatistikk/ volumstatistikk, jfr. Hovedavtalens § 34 nr. 3.

   k) Omfang og gjennomføring av tillitsvalgtes rett til fri og avlastning fra det daglige arbeid, jfr. Hovedavtalens § 13 A, nr. 7 a).
   I tillegg til eller i stedet for bestemmelser i bedriftsavtalen kan det inngås særavtaler om temaene opplistet ovenfor og andre temaer (se § 8).

  5. Den enkelte bedriftsavtale kan inneholde regler om:

   a) Eventuelle regler om tariffavtalenes anvendelse for datterbedrift.

   b)Eventuelle avvik frareglene om normalkompensasjon, jfr.Sentralavtalens §5 nr.8.

   c) Eventuell tidskompensasjon, jfr. Sentralavtalens § 5 nr. 12.

   d) Eventuelle avvikende ordninger om automatisk opprykk i forbindelse med lønnsansiennitet, jfr. Sentralavtalens § 9 nr. 2.

   e) Eventuelle andre ordninger for behandling av ansettelser enn etablering av ansettelsesutvalg, jfr. Hovedavtalens § 14.

   f) Eventuelt praktisk gjennomføring av annen ordning enn samarbeidsutvalg, jfr. Hovedavtalens § 15 A nr. 1.

   g) Eventuell avvikende varighetsperiode for bedriftsavtalen, jfr. Hovedavtalens § 7 nr. 2.

   h) Eventuelle avvikende regler om antall tillitsvalgte i bedriften, jfr. § 13.

   i) Eventuelle kontaktvalgtes oppgaver, jfr. § 13 A nr. 16.

   j) Andre forhold, på betingelse av at de var regulert i en gjeldende særavtale, jfr. § 8 nr. 1, 2. punktum.
   I tillegg til eller i stedet for bestemmelser i bedriftsavtalen kan det inngås særavtaler om temaene opplistet ovenfor og andre temaer (se § 8).

  6. I forsikringsselskap som pr. 1.1.2002 har lønns-/tariffavtale direkte med Finansforbundet, gjeldende for assurandører, skal det etableres en egen bedriftsavtale for denne gruppen. Slik avtale kan inneholde regler om fast og variabel lønn, kostnadsgodtgjørelser, arbeidsområde og trafikkregler,foruten varighet og oppsigelse. Andre arbeidsvilkår reguleres av bedriftsavtalen for de øvrige ansatte samt av Sentralavtalen og Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet.

   Slik bedriftsavtale for assurandører skal i relasjon til §§ 10 og 11 behandles som en egen bedriftsavtale.

  7. Det er ikke anledning til å benytte kampmidler i forbindelse med oppsigelse av, og forhandlinger om, endringer i bedriftsavtalen. Dersom bedriftsavtalens parter gjennom forhandlinger om etablering av, eller endringer i bedriftsavtalen ikke finner frem til en samlet avtaleløsning, legges saken frem for en tvistenemnd til avgjørelse. Tvistenemndas sammensetning og mandat fremgår av § 11. Før tvistenemnda trer i funksjon, skal prosedyre om tvisters behandling i § 10 nr. 1 følges.

  8. Når den tidligere bedriftsavtalen er utløpt, og inntil eventuell nemndbehandling er avsluttet, gjelder reglene i den tidligere bedriftsavtalen.