§3 Varighet

Gå til hovedinnhold

§3 Varighet

Denne Hovedavtale, som trer i kraft 1. januar 2016, gjelder til 31. desember 2019 og videre 2 år ad gangen, dersom ikke en av partene skriftlig sier den opp med 6 – seks – måneders varsel. Den oppsagte Hovedavtale gjelder inntil ny Hovedavtale er vedtatt av partene. Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om endringer to år etter denne Hovedavtales ikrafttredelse