Kapittel 1 - Partsforhold, virkeområde og varighet

Gå til hovedinnhold

Kapittel 1 - Partsforhold, virkeområde og varighet

  • § 1 Partsforhold – omfang

    Denne Hovedavtale er første del av alle tariffavtaler som er, eller blir opprettet mellom Finans Norge og Finansforbundet (hovedtariffpartene). Hovedavtalen er også første del av den enkelte bedriftsavtale, jfr. § 7.

  • § 2 Virkeområde

    Denne Hovedavtale skal sammen med reglene i Arbeidstvistloven danne grunnlag og gi regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte bedrift.

  • §3 Varighet

    Denne Hovedavtale, som trer i kraft 1. januar 2016, gjelder til 31. desember 2019 og videre 2 år ad gangen, dersom ikke en av partene skriftlig sier den opp med 6 – seks – måneders varsel. Den oppsagte Hovedavtale gjelder inntil ny Hovedavtale er vedtatt av partene. Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om endringer to år etter denne Hovedavtales ikrafttredelse