§ 23 - Gjennomføring av opplæringen

Gå til hovedinnhold

§ 23 - Gjennomføring av opplæringen

Finans Norge og Finansforbundet er enige om at opplæringen kan skje innenfor en ramme på 22 timer, og skal som et minimum omhandle følgende temaer:

  • Arbeidsmiljøloven og andre relevante bestemmelser, herunder HMS- forskriften
  • Organisering, planlegging og gjennomføring av miljøarbeidet, herunder systematikk og metoder.
  • Psykiske og sosiale sider ved arbeidsmiljø, jfr. aml. § 3-2, § 4-2, § 4-3 og § 10-2, 1. ledd.
  • Ran: Før – under og etter, herunder sikkerhet.
  • Fysisk arbeidsmiljø: Ergonomi, belysning, støy og klima.

I tillegg skal hovedverneombudet ha den opplæring som er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjennom lov og forskrift er pålagt hovedverneombudet.

Arbeidsmiljøopplæringen kan ivaretas av den enkelte bedrift eller på kurs arrangert av Finansforbundets geografiske ledd, eventuelt på grunnlag av råd og/eller bistand fra tariffpartene i fellesskap.

Arbeidsmiljøopplæringen skal fortrinnsvis legges i den ordinære arbeidstid, og for øvrig i samsvar med reglene i arbeidsmiljølovens § 6-5 (3 og 4) og § 7-4.

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet i henhold til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 7-2 (6).