Kapittel 6 - Arbeidsmiljøopplæring i finansnæringen

Gå til hovedinnhold

Kapittel 6 - Arbeidsmiljøopplæring i finansnæringen

Felleserklæring

Finans Norge og Finansforbundet er enige om at de som har oppgaver innen helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) gis den opplæring som er nødvendig for å kunne løse spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet på en tilfredsstillende måte.

Opplæringen skal ha som siktemål å bidra til at spørsmål om helse-, miljø-og sikkerhet skal kunne løses i et godt samarbeide mellom ledelse og ansatte i den enkelte bedrift. Det er viktig at alle deltar aktivt for at HMS-arbeidet skal bli en systematisk oppfølging i henhold til bestemmelsen gitt i HMS-forskriften, samtidig som ledelsen må ta sitt ansvar.

Tariffpartene understreker betydningen av at de krav som til enhver tid stilles til gjeldende bestemmelser om arbeidsmiljøet, fastsatt i lover og forskrifter, er kjent og ivaretas av så vel bedriftens ledelse som de ansatte.

Tariffpartene vil særlig fremheve sikkerhetsopplæringen som har til hensiktå verne de ansattes liv og helse mot fysiske og psykiske skader. Det er av denne grunn nødvendig at opp læringen setter de ansatte i stand til å opptre på enbest mulig måte i forbindelse med eventuelle forsøk på ran og i andre trussel-situasjoner. Det samme gjelder ved eventuelle brudd på bedriftens egne sikkerhetsbestemmelser.

 • § 22 Målgruppe

  Målgruppen for arbeidsmiljøopplæringen er alle som har opp gaver og/elleransvar innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Finans Norges medlemsbedrifter, i samsvar med arbeidsmiljølovens § 6-5 (1 og 2)og § 7-4.

  Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er nød vendig og påkrevd av tilsynsmyndighetene.

 • § 23 - Gjennomføring av opplæringen

  Finans Norge og Finansforbundet er enige om at opplæringen kan skje innenfor en ramme på 22 timer, og skal som et minimum omhandle følgende temaer:

  • Arbeidsmiljøloven og andre relevante bestemmelser, herunder HMS- forskriften
  • Organisering, planlegging og gjennomføring av miljøarbeidet, herunder systematikk og metoder.
  • Psykiske og sosiale sider ved arbeidsmiljø, jfr. aml. § 3-2, § 4-2, § 4-3 og § 10-2, 1. ledd.
  • Ran: Før – under og etter, herunder sikkerhet.
  • Fysisk arbeidsmiljø: Ergonomi, belysning, støy og klima.

  I tillegg skal hovedverneombudet ha den opplæring som er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjennom lov og forskrift er pålagt hovedverneombudet.

  Arbeidsmiljøopplæringen kan ivaretas av den enkelte bedrift eller på kurs arrangert av Finansforbundets geografiske ledd, eventuelt på grunnlag av råd og/eller bistand fra tariffpartene i fellesskap.

  Arbeidsmiljøopplæringen skal fortrinnsvis legges i den ordinære arbeidstid, og for øvrig i samsvar med reglene i arbeidsmiljølovens § 6-5 (3 og 4) og § 7-4.

  Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet i henhold til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 7-2 (6).