Bedriftsavtaler

Gå til hovedinnhold

Bedriftsavtaler

Tanken bak bedriftsavtalekonstruksjonen har vært å gi de lokale parter et nærmere eierforhold til bestemmelsene de er bundet av, og samtidig å gi partene mulighet til å fremforhandle mer fleksible ordninger som bedre ivaretar den enkelte bedrifts behov i markedet.

Det skal inngås en bedriftsavtale i Finans Norges medlemsbedrifter. I bedriftsavtalen fastlegges lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i sentralavtalen.

Parter i bedriftsavtalen er øverste ledelse/representanter for arbeidsgiver og tillitsvalgte i de ulike bedrifter, se hovedavtalen § 7 nr. 3.

Bestemmelsene i bedriftsavtalen må ikke på noen måte komme i strid med verken bestemmelser i lovverket generelt, sentralavtalen eller hovedavtalen. Dersom det skulle oppstå motstrid, vil hovedavtalens og sentralavtalens bestemmelser gå foran.

Hva en bedriftsavtale skal og kan regulere er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale punkt 1.2.4. Finans Norge har utarbeidet et eksempel/mal for bedriftsavtale, som ligger nederst på denne siden.

Den enkelte bedriftsavtale skal ha en varighet på 2 år og en oppsigelsesfrist på 3 måneder, med mindre annet avtales mellom bedriftsavtalens parter. Dersom bedriftsavtalen ikke skriftlig sies opp innen fastsatt oppsigelsesfrist, gjelder den videre for ett år ad gangen.