Viktig om innrapportering til SSB-statistikken

Gå til hovedinnhold

Viktig om innrapportering til SSB-statistikken

Utfylling av lønnsdata til SSB-statistikken krever spesiell oppmerksomhet om føringen av lønnstrinn, lønn og yrkeskode. 

SSB sender årlig ut brev til Finans Norges medlemmer om innrapportering til SSBs lønnsstatistikk pr. 1. september. Informasjonen nedenfor gjelder kun de bedrifter i Finans Norges medlemsmasse som faller inn under næringsområdet finanstjenester etter SSBs næringskode NACE 64-66.

Lønnstrinnsplassering, yrkeskode og organisasjonsnummer er kriterier for å plukke ut hvem som skal være med i forhandlingsstatistikken. For å sikre bedre kvalitet i datamaterialet ber vi medlemmene spesielt å sørge for at disse opplysningene fylles ut korrekt før innsending til SSB. Ved utfylling av lønn og lønnstrinnsplassering gjelder følgende prinsipper:

  1. Alle ansatte som omfattes av lønnskapitlet i sentralavtalen  registreres både med regulativlønn/avtalt lønn og samsvarende lønnstrinn. 
  2. De som er unntatt fra sentralavtalen el. lønnskapitlet i avtalen skal derved ikke registreres med lønnstrinn, kun med regulativlønn/avtalt lønn.(se Sentralavtalen § 1, §2 og §7 nr.5) Ansatte som faller utenfor sentralavtalen/lønnskapitlet, men likevel er lønnet på regulativets satser, skal altså registreres med åpen rubrikk i lønnstrinnskolonnen.

Til identifiseringen av gruppene som skal være med i statistikken benyttes dessuten opplysningen om yrkeskoden etter norsk standard for yrkesklassifisering(STYRK.) Det er derfor viktig at også yrkeskodingen er korrekt utfylt.

Se for øvrig SSBs nettsted: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_c521/nos_c521.pdf. 

Bedriftene som skal være med i statistikken identifiseres etter organisasjonsnummer.(Foretaks-/bedriftsnummer i arbeidsgiver-/arbeidstaker-registeret). Vi minner om at medlemmene må melde fra om endringer i organisasjonsnummer til Finans Norge/arbeidsgiverområdet og de øvrige aktuelle registere.

Korrekt innrapportering vil ha stor betydning for kvaliteten på statistikken, og derved tallmaterialet som benyttes i de sentrale lønnsforhandlingene.

Bakgrunn:

Ifølge sentralavtalens §7 nr. 1, skal alle ansatte som omfattes av lønnskapitlet i avtalen være lønnet på lønnsregulativets trinn. Forhandlingsstatistikken fra SSB baseres på det hovedprinsipp at den skal inneholde data om de ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter innen bank og forsikring som omfattes av lønnskapitlet i sentralavtalen ihht. §1, jfr. §7 nr. 4.   Dette innebærer bl.a. at   gruppene som ikke omfattes av Sentralavtralen, el. lønnskapitlet i sentralavtalen, også skal holdes utenfor hovedtallene i den statistikken. Det er imidlertid egne linjer i tabellene el. egne tabeller for de ansatte som faller utenfor. Merk at innrapporteringen til SSB er den samme for både SSBs statistikk for ansatte i Finanstjenester og tariffpartenes forhandlingsstatistikk. Imidlertid lages forhandlingsstatistikken ved å gjøre et eget utdrag fra totalpopulasjonen.

Forhandlingsstatistikken for Finans Norges medlemmer ble endret fra og med målingsåret 2003. Bank og forsikring ble slått sammen, tabeller ble endret og det ble enkelte endringer i definisjoner. Utfyllende dokumentasjon om dette finnes under omtalen av 2003-årgangen.

Ved eventuelle spørsmål kan Alexander A. Lange og Morten S. Henningsen hos Finans Norge arbeidsgiverområdet kontaktes.

Spørsmål til SSB kan rettes til Tove Løvbak hos Statistisk Sentralbyrå, tlf. 62 88 52 66 eller e-post:tol@ssb.no