Forhandlingsstatistikken 1. sept 2003

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken 1. sept 2003

Fra og med målingen i september 2003 er bank- og forsikringsstatistikken slått sammen til en statistikk. Det er tatt i bruk endrede definisjoner og heller ikke samsvar mellom ny og gammel tabell-nummerering. Tall fra 2003-statistikken er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Beskrivelse av forhandlingsstatistikken 2003:

Populasjon:
Alle ansatte hos FAs medlemsbedrifter innen bank og forsikring. FAs medlemsbedrifter i bank og forsikring etter SSBs næringskode NACE 65-67, identifiseres på basis av foretaks-/organisasjonsnummer innmeldt til FA. (NB: viktig å melde fra til FA ved endringer i org.nr.)

Utvalg:
De fleste tabeller omfatter bare de ansatte som er lønnet med lønnstrinnsplassering på regulativet. Dette er gjort til kjennemerke for de som omfattes av lønnskapitlet i tariffavtalen. Ansatte som er lønnet høyere enn, og utenfor lønnsregulativets satser(lønnstrinn), har fått egne linjer i enkelte av de vanlige tabellene. Egne tabeller for banksjefer og direktører,(administrative ledere) og deltidsansatte. Disse er ikke med i de vanlige tabellutvalgene.

Viktigste endringer i 2003:

1)      Lønnstrinnsplassering kriterium for å omfattes av statistikken
For å få best mulig samsvar mellom statistikken og omfanget av Sentralavtalen er administrative ledere og ansatte uten lønnstrinn, trukket ut av funksjonærgruppen.  Tidligere omfattet heltidspopulasjonen alle heltidsansatte som ikke var banksjefer el. direktører. I 2003 er det at man er plassert på et av regulativets trinn kriterium for å inngå i funksjonærpopulasjonen i både bank og forsikring. Det gis imidlertid opplysninger i statistikken om de trinnløse ansatte som ikke faller inn under definisjonen for administrative ledere. Det bemerkes at alle ansatte som omfattes av tariffavtalene,jfr. Sentralavtalen §§ 1 og 2, ifølge Sentralavtalens § 7 nr. 1 skal lønnes på et lønnstrinn.Det er imidlertid unntak i §7 nr. 5 om "assurandører".

1)      Innføring av Norsk standard for yrkesklassifisering (STYRK)
De gamle bank- og forsikringstitlene er erstattet av nasjonal standardkode og -tittel. Innplassering i standard yrkesklasser har medført at ledergruppen som er unntatt fra overenskomsten, synes å ha blitt større enn i fjorårets statistikk. Tidligere omfattet gruppen "banksjefer og direktører", som ble plukket ut på tittel. Nå heter den "administrative ledere" i STYRK.  Det er også blitt en opphopning av "kundekonsulenter" (5.641 personer). SSB har STYRK-koder på vår populasjon 1-2 år bakover i tid, men de "gamle" titlene er ikke registrert i 2003-tallene.

2)      Endret deltidsdefinisjon
Deltidsdefinisjonen var ulik i bank og forsikring, og går på gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke. Standard definisjon i SSBs offisielle lønnsstatistikk er ansatte som arbeider mindre enn 33 t/uke. Denne benyttes nå også i forhandlingsstatistikken.  Bank hadde 35 t/uke tom. 2002-statistikken. Endringen i 2003 medførte at anslagsvis 325 deltidsansatte i 2002 ble å anse som heltidsansatte i 2003.

I konverteringen av statistikken har tabeller blitt endret, slik at en del opplysninger som før fantes i statistikken nå er falt ut. Likeledes er det kommet inn en del nye opplysninger, og tabeller er slått sammen.  For å lette gjenfinningen har vi nedenfor laget en oversikt som viser hvilke nye tabeller som erstatter de gamle.

3.  Overgangstabell - gamle og nye tabeller

Tidligere
Banktabeller

Tidligere
Forsikrings-
tabeller

Tabellnummer og tittel i ny statistikk

1

1

Tabell 1:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen 1999 - 2003 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.

E1

Identiske  funksjonærer

Tabell 2:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per. 1. september for identiske personer etter kjønn og bedriftstype. 2002 - 2003

2

2, 12

Tabell 3:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner.

3

4

Tabell 4:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedsfortjeneste Per 1. september 2003 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstyper. Oslo og landet ellers. Kroner.

4

 

Tabell 5:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper for bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner.

5

3

Tabell 9:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for menn og kvinner, i grupper etter bedriftens størrelse og enkelte yrkesgrupper.

6

 

Tabell 6:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for menn og kvinner etter aldersgrupper og utdanningsgrupper. Kroner. 

8

 

Tabell 7:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Kroner

9

7a, 7b

Tabell 10:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter enkelte yrkesgrupper2, etter månedsfortjeneste per 1. september 2003. Prosent.

10

 

Tabell 8: (planlagt tabell, foreligger ikke)

11

 

Tabell 4: (se ovenfor)

12

6

Tabell 12:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn per 1. september 2003. Bedriftstype.

13

11

Tabell 14:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner.

14

 

Tabell 15:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner.

15

9

Tabell 18:
Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 etter bedriftstype og i grupper etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner.

16

10

Tabell 17:
Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper. Per 1. september 2003. Prosent.

17

13

Tabell 20:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003. Antall ansatte etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn.

18

14

Tabell 21:
Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003. Antall ansatte etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn.

19

15

Tabell 22:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003. Antall banksjefer og direktører etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn.

20

10b

Tabell 16:
Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 2003 etter kjønn og bedriftstype. Kroner.

E4

 

Tabell 11:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per 1. september 2003, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, bedriftstype og størrelse.

E6

16

Tabell 19:
Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn per 1. september 2003. Bedriftstype.

E7

 

Tabell 15: (se ovenfor)

E8

 

Tabell 13:
Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2002 og 2003.

E8b

 

Tabell 13: (se ovenfor)

E9

 

Tabell 18: (se ovenfor)