Årsrapport om AFP-ordningen 2008

Gå til hovedinnhold

Årsrapport om AFP-ordningen 2008

Årsrapporten fremlegges som del av FA-administrasjons rapport om virksomheten det enkelte år. I rapporten inngår også søknads-statistikk og uttaks-statistikk.

Arbeidet i AFP-utvalget.
I forbindelse med innføring av Pensjonsreformen, som er utsatt til 2011, ble det nedsatt et AFP-utvalg mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen i 2007. AFP-utvalget ble ledet av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.   Organisasjonene i arbeidslivet, herunder FA var representert i utvalget også i 2008. Administrerende direktør Jan S. Asker representerte FA i utvalget, mens kontorsjef Alexander A. Lange deltok i arbeidsgruppen under AFP-utvalget.

AFP-utvalget startet sitt arbeid 28. juli 2007, men fortsatte inn i 2008. Det ble avholdt ett møte i utvalget, og to møter i arbeidsgruppen i 2008. Rapporten om endringer i ordningen for avtalefestet pensjon ble lagt frem 6. februar 2008. Rapporten dannet grunnlag for tarifforhandlingene om ny AFP-ordning ved tariffoppgjøret i 2008. LO/NHO forhandlet først og fikk siden bidrag fra Regjeringen som gjorde at det ble enighet om en ny AFP-ordning i privat sektor.

Regjeringens skrev et brev til LO/NHO der de spesifiserer myndighetenes bidrag til den nye ordningen. I brevet ble det forutsatt at dagens tre ordninger i privat sektor, deriblant finansnæringens ordning, blir slått sammen til en felles AFP-ordning. "Forhandlingsrommet" om AFP i finansnæringen ble derfor bundet opp av trepartsenigheten i frontfaget.
Partene i finansnæringen sluttet seg imidlertid til den fremforhandlede løsning.

Styret i AFP-ordningen består av to medlemmer fra hver av partene i ordningen, og velges for 2 år. Ledervervet rullerer mellom FA og Finansforbundet med samme hyppighet. Styremedlemmene som er oppnevnt for 2008 og 2009 har i denne perioden vært ledet av FA. Det ble ikke avholdt styremøter i ordningen i 2008.

Utvikling av ny søknadsprosedyre.
Våren 2007 tok NAV initiativ til et samarbeid med AFP-ordningene i privat sektor om en modernisering og tilpasning av søknadsprosessen til en større grad av elektronisk saksbehandling.  Omleggingen er en del av pensjonsprosjektet, som tilrettelegger for innføringen av ny folketrygd.

FA har i denne sammenheng deltatt på flere møter hos NAV-Pensjonsprosjektet også i 2008.  Ny elektronisk søknadsprosedyre var opprinnelig planlagt innført senhøstes 2007, men er foreløpig utsatt. Det er besluttet at ny søknadsprosedyre først vil bli gjort gjeldende i forbindelse med den nye AFP-ordningen fra 2011.

Søknader
I 2008 har fellessekretariatet behandlet 478 søknader. Det ble behandlet 482 søknader i 2006 og 508 i 2007.  Antallet i 2008 representerer en nedgang på 30 søknader, tilsvarende minus 5,9 prosent. Av de behandlede søknadene i 2008 var 253 søknader fra kvinner og 225 fra menn.  Det utgjør h.h.v. 53 og 47 prosent. Det var 113 søknader om delpensjon (ca 24 %).  Det ble behandlet 48 søknader fra forsikringsselskaper, 358 fra sparebanker, 44 fra forretningsbanker og 24 fra andre finansbedrifter. Den store forskjellen på forretnings- og sparebanker skyldes primært at DnB NOR sorteres som sparebank. Etter ordningens oppstart i 1995 er det pr. 31.12.2008 behandlet totalt 4.154 søknader.

Fellessekretariatet har ikke avslått noen søknader i 2008, men flere søknader har blitt gjenstand for grundigere vurdering etter innhenting av tilleggsinformasjon for å avklare om retten til AFP har foreligget.

Pensjoneringer.

NAVs (tidligere Rikstrygdeverkets) statistikk viser at det var 492 arbeidstakere som tok ut AFP-pensjon i 2008, mot 510 i 2007. Dette representerer en nedgang på 3,5 prosent. Fordelingen mellom kvinner og menn var på h.h.v. 52 og 48 prosent.  NAVs uttaksstatistikk skiller ikke mellom ulike bedriftstyper i vår ordning. Ifølge FAs statistikk kom 75 prosent av pensjonistene fra sparebanker, 10 prosent fra forretningsbanker, 10 prosent fra forsikringsselskaper og 5 prosent fra andre bedriftstyper. Årsaken til at det er forskjellig utvikling i antall behandlede søknader og antall pensjoneringer i samme kalenderår er at søknader behandles inntil et halvt år før pensjonering skal skje. En stor andel av pensjoneringene i 2008 er altså behandlet i 2007. Og en stor andel av søknadene i 2008, gjelder pensjonering i 2009.

Pensjonister.

Ved utgangen av 2008 var det i henhold til tall fra NAV 1.789 pensjonister som mottok pensjon gjennom finansnæringens ordning.  Av disse var 943 kvinner (53 %), og 846 menn (47 %).  Antallet representerer en økning på 10 prosent fra 2007. Antall kvinnelige pensjonister økte med 11 prosent, mens det var en økning i antallet mannlige pensjonister på 9 prosent. Gjennomsnittlig pensjon for de som var i ordningen ved årsskiftet, var på kr. 225.070 inkl. AFP-tillegg. Dette er en vekst på 3,1 prosent.

Pensjonsuttak i ordningen 2007-2008

FA innhenter og produserer statistikk over AFP-uttak i finansnæringens AFP-ordning. Beregningene for perioden september 2007 tom. august 2008 presenteres nedenfor.

Beregningene over uttak i perioden fra september 2007 til og med august 2008 er gjort med grunnlag i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra NAV over faktisk uttak av AFP i vår ordning.  Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1. september.   Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i beregningene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen. 

Tabellen som er utarbeidet i FA beskriver utviklingen i beregnet uttak av AFP i banker og forsikringsselskaper i tiden siden oppstart av ordningen.  Forsikringsansatte er inkludert i tallene siden 1998/1999, men ansatte i Storebrand og if er ikke med i ordningen, og er holdt utenfor.

I perioden september 2007 til og med august 2008 har NAV registrert til sammen 495 pensjoneringer i ordningen, inkludert bedrifter som ikke er bank eller forsikringsselskap, men som er i finansnæringens ordning.

Tallene som presenteres nedenfor gjelder kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen.

 

1995*

95/96

96/97

97/98

98/99**

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06 

06/07

07/08

Pensjoneringer: (Korr. for bedrifter som ikke er bank el. forsikring)

108

 

 

136

 

 

121

 

 

190

 

 

184

 

 

254

 

 

209

 

 

191

 

 

255

 

 

325

 

 

340

 

 

382

 

 

476

 

 

467

 

 

Mulige AFP-pensjonister:

539

 

 

363

 

 

254

 

 

423

 

 

619

 

 

772

 

 

868

 

 

881

 

 

1013

 

 

1001

 

 

1092

 

 

1180

 

 

1329

 

 

1384

 

 

Uttaksgrad:

20 %

37 %

48 %

45 %

30 %

33 %

24 %

22 %

25 %

33 %

31 %

32 %

36 %

34 %

* Kalenderåret 1995. Øvrige år fra september til august året etter.
** Forsikringsansatte med i tallene i 8 måneder. Storebrand og if er utenfor ordningen.

Det er verdt å minne om at tabellen beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos de bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.  Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de «mulige AFP-pensjonistene» som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP i gjeldende periode. Nedenfor presenteres imidlertid en tabell som viser aldersfordelingen av pensjoneringene i 2007/2008.  

Alder ved pensjonering

62

63

64

65

66

SUM:

Antall uttak (korr. for bedrifter som ikke er bank eller forsikring

344

52

42

21

9

467

Aldersfordeling pensjonerte %

74

11

9

4

2

100

Ifølge Rikstrygdeverkets statistikk var det 1.817 AFP-pensjonister i finansnæringens ordning pr. september 2008. Dette er en økning på 184 pensjonister, eller 11 prosent.