AFP-statistikk over uttak 2006-2007

Gå til hovedinnhold

AFP-statistikk over uttak 2006-2007

Oslo, 7. januar 2008

FA innhenter og produserer statistikk over AFP-uttak i finansnæringens AFP-ordning. Beregningene for perioden september 2006 tom. august 2007 presenteres i dette FAnytt.

Beregningene over uttak i perioden fra september 2006 tom. august 2007 er gjort med grunnlag i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra NAV over faktisk uttak av AFP i vår ordning.  Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1. september.   Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i beregningene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen. 

Tabellen som er utarbeidet i FA beskriver utviklingen i beregnet uttak av AFP i banker og forsikringsselskaper i tiden siden oppstart av ordningen.  Forsikringsansatte er inkludert i tallene siden 1998/1999, men ansatte i Storebrand og if er ikke med i ordningen, og er holdt utenfor.

I periden september 2006 tom. august 2007 har NAV registrert tilsammen 502 pensjoneringer i ordningen, inkludert bedrifter som ikke er bank el. forsikringsselskap, men som er i finansnæringens ordning.

Tallene som presenteres nedenfor gjelder kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen.

 

 

 

1995*

 

 

95/
96

 

 

96/
97

 

 

97/
98

 

 

98/
99 **

 

 

99/
00

 

 

00/
01

 

 

01/
02

 

 

02/
03

 

 

03/
04

 

 

04/
05

 

 

05/ 06

 

 

06/ 07

 

 

  Pensjoneringer: (Korr. for bedrifter som ikke er bank el. forsikring)

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

254

 

 

 

 

 

209

 

 

 

 

 

191

 

 

 

 

 

255

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

382

 

 

 

 

 

476

 

 

 

Mulige AFP-pensjonister:

 

 


539

 

 


363

 

 


254

 

 


423

 

 


619

 

 


772

 

 


868

 

 


881

 

 


1013

 

 


1001

 

 


1092

 

 

  1180

 

 


1329

 

 


Uttaksgrad:

 

 


20%

 

 


37%

 

 


48%

 

 


45%

 

 


30%

 

 


33%

 

 


24%

 

 


22%

 

 


25%

 

 


33%

 

 


31%

 

 

  32%

 

 


36%

 

 

* Kalenderåret 1995. Øvrige år fra sept.til aug. året etter. ** Forsikringsansatte med i tallene i 8 mndr. Storebrand og if er utenfor ordningen.

Det er verdt å minne om at tabellen beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos de bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.  Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de «mulige AFP-pensjonistene» som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP i gjeldende periode. Nedenfor presenteres imidlertid en tabell som viser aldersfordelingen av pensjoneringene i 2006/2007.  

Alder v/pensjonering:


62


63


64


65


66


SUM:

Antall uttak:
(Korr. for bedrifter som ikke er bank el. forsikring)


340


65


40


20


11


476

Aldersfordeling pensjonerte:


72%


14%


8%


4%


2%


100%

Ifølge Rikstrygdeverkets statistikk var det 1.633 AFP-pensjonister i finansnæringens ordning pr. september 2007. Dette er en økning på 224 pensjonister el. 16%.

Det er verdt å minne om at den ansattes beslutning om å gå ut på AFP bl.a. vil være influert av følgende forhold:

-         Helsetilstand
-         Mestring/Arbeidsmiljø/trivsel
-         Økonomi/Eventuelle tillegg til AFP
-         Familieforhold/Sosiale nettverk
-         Alternativ beskjeftigelse/Fritidsinteresser
-         Bedriftens situasjon/Arbeidsmarkedet

Den ansattes avveiing av slike faktorer vil igjen påvirke uttakstilbøyeligheten  i bedriften.

Dersom man i den enkelte medlemsbedrift vil benytte bransjetallet for uttaksgrad i beregninger av fremtidige pensjonsforpliktelser, bør tallet vurderes opp mot hvorvidt man i bedriften har/ikke har ordninger som kan gi incentiv til førtidspensjonering, idet slike forhold kan påvirke uttakstilbøyeligheten.

-Diagram som viser historiske og nye tall finnes på FAs nettsted under menyvalgene statistikk-AFP-2007. (Det er tatt med enkelte diagram som viser  bank og forsikring hver for seg.)

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING                                                                                                   

Jan S. Asker

Alexander A. Lange