AFP i finansnæringen- pensjonsuttak 2005-2006

Gå til hovedinnhold

AFP i finansnæringen- pensjonsuttak 2005-2006

Oslo, 29. januar 2007

FA innhenter og produserer statistikk over AFP-uttak i finansnæringens AFP-ordning. Beregningene for perioden september 2005 tom. august 2006 presenteres i dette FAnytt.

Beregningene over uttak i perioden fra september 2005 tom. august 2006 er gjort med grunnlag i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra Rikstrygdeverket over faktisk uttak av AFP i vår ordning.  Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1. september.   Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i tallene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen. 

Tabellen som er utarbeidet i FA beskriver utviklingen i beregnet uttak av AFP i bank- og finansnæringen i tiden siden oppstart av ordningen.  Forsikringsansatte er inkludert i tallene siden 1998/1999.

I periden september 2005 til august 2006 har Riktrygdeverket registrert tilsammen 414 pensjoneringer i ordningen, inkludert bedrifter i ordningen som ikke er bank el. forsikringsselskap. Tallene som presenteres nedenfor gjelder kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen.

 

 

1995*

95/
96

96/
97
 

97/
98

98/
99 **

99/
00

00/
01

01/
02

02/
03

03/
04

04/
05

05/ 06

Beregnet uttak av AFP:(pensjon-eringer)

108

 

 136

 

 121

 

 190

 

 184

 

 254

 

 209

 

 191

 

 255

 

 325

 

 340

 

 382

 

Mulige AFP-pensjonister:


539


363


254


423


619


772


868


881


1013


1001


1092

  1180


Uttaksgrad:


20%


37%


48%


45%


30%


33%


24%


22%


25%


33%


31%

  32%

* Kalenderåret 1995. Øvrige år fra sept.til aug. året etter. ** Forsikringsansatte med i tallene i 8 mndr. Storebrand og if er utenfor ordningen.

Det er verdt å minne om at tabellen beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos de bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.  Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de «mulige AFP-pensjonistene» som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP. Nedenfor presenteres imidlertid en tabell som viser aldersfordelingen av pensjoneringene i 2005/2006.  

Alder v/pensjonering:


62


63


64


65


66


SUM:

Beregnet antall uttak:


275


43


34


23


7


382

Aldersfordeling pensjonerte:


72%


11%


9%


6%


2%


100%

Ifølge Rikstrygdeverkets statistikk var det 1.409 AFP-pensjonister i finansnæringens ordning pr. september 2006. Dette er en økning på 172 pensjonister el. 14%.

Det er verdt å minne om at den ansattes beslutning om å gå ut på AFP bl.a. vil være influert av følgende forhold:

-         Helsetilstand
-         Mestring/Arbeidsmiljø/trivsel
-         Økonomi/Eventuelle tillegg til AFP
-         Familieforhold/Sosiale nettverk
-         Alternativ beskjeftigelse/Fritidsinteresser
-         Bedriftens situasjon/Arbeidsmarkedet

Den ansattes avveiing av slike faktorer vil igjen påvirke uttakstilbøyeligheten  i bedriften.

Dersom man i den enkelte medlemsbedrift vil benytte bransjetallet for uttaksgrad i beregninger av fremtidige pensjonsforpliktelser, bør tallet vurderes opp mot hvorvidt man i bedriften har/ikke har ordninger som kan gi incentiv til førtidspensjonering, idet slike forhold kan påvirke uttakstilbøyeligheten.

-Diagram som viser historiske og nye tall finnes på FAs nettsted under menyvalgene statistikk-AFP-2006. (Det er tatt med enkelte diagram som viser  bank og forsikring hver for seg.)

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING                                                                                                   

Jostein Røsjø

Alexander A. Lange