AFP i finansnæringen—Pensjonsuttak 2004-2005

Gå til hovedinnhold

AFP i finansnæringen—Pensjonsuttak 2004-2005

Oslo, 18. oktober 2005

Som tidligere har FA innhentet statistikk og gjort beregninger av AFP-uttak for banker og forsikringsselskaper i finansnæringens AFP-ordning.

Beregningene over uttak i perioden fra september 2004 tom. august 2005 er gjort på bakgrunn av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra Rikstrygdeverket over faktisk uttak av AFP i vår ordning.  Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1. september.   Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i tallene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen.  Tallene som presenteres nedenfor vil derfor gjelde kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen. 

Nedenfor presenteres en oversikt utarbeidet i FA som beskriver utviklingen i beregnet uttak av AFP i bank- og finansnæringen i tiden siden oppstart av ordningen.   Forsikringsansatte er inkludert i tallene siden 1998/1999. I periden september 2004 til august 2005 har Riktrygdeverket registrert tilsammen 370 uttak i ordningen. 

 

 

 

1995*

 

 

95/
96

 

 

96/
97

 

 

97/
98

 

 

98/
99 **

 

 

99/
00

 

 

00/
01

 

 

01/
02

 

 

02/
03

 

 

03/
04

 

 

04/
05

 

 

Beregnet uttak av AFP:(pensjon-eringer)

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

184

 

 

 

 

 

254

 

 

 

 

 

209

 

 

 

 

 

191

 

 

 

 

 

255

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

340

 

 

 

Mulige AFP-pensjonister:

 

 


539

 

 


363

 

 


254

 

 


423

 

 


619

 

 


772

 

 


868

 

 


881

 

 


1013

 

 


1001

 

 


1092

 

 


Uttaksgrad:

 

 


20%

 

 


37%

 

 


48%

 

 


45%

 

 


30%

 

 


33%

 

 


24%

 

 


22%

 

 


25%

 

 


33%

 

 


31%

 

 

* Kalenderåret 1995. Øvrige år fra sept.til aug. året etter. ** Forsikringsansatte med i tallene i 8 mndr. Storebrand/if er utenfor ordningen.

Det er verdt å minne om at tallene beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.  Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de «mulige AFP-pensjonistene» som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP. En tabell som viser beregnet antall uttak av AFP fra banker og forsikringsselskaper i 2004-2005 i de enkelte aldersgrupper presenteres nedenfor.     

Alder v/pensjonering:


62


63


64


65


66


SUM:

Beregnet antall uttak:


239


52


27


16


6


340

Aldersfordeling pensjonerte:


70%


15%


8%


5%


2%


100%

Ifølge Rikstrygdeverkets statistikk var det 1.237 AFP-pensjonister i finansnæringens ordning pr. september 2005.

Det er verdt å minne om at den ansattes beslutning om å gå ut på AFP bl.a. vil være influert av følgende forhold:

-         Helsetilstand
-         Mestring/Arbeidsmiljø/trivsel
-         Økonomi/Eventuelle tillegg til AFP
-         Familieforhold/Sosiale nettverk
-         Alternativ beskjeftigelse/Fritidsinteresser
-         Bedriftens situasjon/Arbeidsmarkedet

Den ansattes avveiing av slike faktorer vil igjen påvirke uttakstilbøyeligheten  i bedriften.

Dersom man i den enkelte medlemsbedrift vil benytte bransjetallet for uttaksgrad i beregninger av fremtidige pensjonsforpliktelser, bør tallet vurderes opp mot hvorvidt man i bedriften har/ikke har ordninger som kan gi incentiv til førtidspensjonering, idet slike forhold kan påvirke uttakstilbøyeligheten.

-Diagram som viser historiske og nye tall finnes under menyvalgene statistikk-AFP-2005.
(Det er tatt med enkelte diagram som viser  bank og forsikring hver for seg.)

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING                                                                                                   

Jostein Røsjø

Alexander A. Lange