AFP-ordningen i finansnæringen- kostnader for arbeidsgiver og uttaksprosent 2002-2003

Gå til hovedinnhold

AFP-ordningen i finansnæringen- kostnader for arbeidsgiver og uttaksprosent 2002-2003

Oslo, 3. desember 2003

Arbeidsgivers kostnader
AFP-ordningen i finansnæringen finansieres av den enkelte arbeidsgiver og staten. Det er imidlertid arbeidsgiver som finansierer mesteparten av den løpende pensjonen. AFP består av to hovedytelser. Den største delen er en pensjon beregnet ut fra Folketrygdens regler som omtrent tilsvarer det man ville fått som alderspensjonist ved 67 år. Denne kalles folketrygddelen av pensjonen, og består av grunnpensjon og tilleggspensjon, og evt. særtillegg. Den andre hovedkomponenten er AFP-tillegget på kr. 20.400,- pr. år som alle får og som er skattepliktig.

I alderen 62 til fylte 64 år, betaler arbeidsgiver hele pensjonen, og i tillegg arbeidsgiveravgift på sine bidrag. Fra 64 år til 67 år bidrar arbeidsgiver med 60 prosent av "folketrygddelen" av pensjonen, + hele AFP-tillegget.

FA har nå foretatt beregninger som viser at arbeidsgivers bidrag til pensjonen gjennomsnittlig utgjør 90 prosent av pensjonen over 5 år, fra 62 til 67 år, dersom man inkluderer arbeidsgiveravgift. For en som tar ut AFP ved 64 år, blir arbeidsgivers bidrag 74 prosent.  Tilsvarende tall dersom man holder arbeidsgiveravgift utenfor, er hhv. 79 og 65 prosent. I beregningene har vi tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig pensjon for AFP-pensjonister i finansnæringens ordning i september 2003 fra Rikstrygdeverkets statistikk, og med uendret årlig pensjon i de 5 årene AFP kan løpe.  Tabellen nedenfor illustrerer pensjonens størrelse, kostnader og endringer ut fra pensjonens løpetid.

 

 

 

Pensjoneringsalder

 

 

 

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

Samlet AFP frem til 67 år

 

 

890 170

 

 

712 136

 

 

534 102

 

 

356 068

 

 

178 034

 

 

Arb.givers andel frem til 67 år (ekskl. ag-avgift)

 

 

701 009

 

 

522 975

 

 

344 941

 

 

229 961

 

 

114 980

 

 

Arb.giv.andel i % (ekskl. ag-avgift)

 

 

79 %

 

 

73 %

 

 

65 %

 

 

65 %

 

 

65 %

 

 

Arb.givers andel frem til 67 år (inkl. ag-avgift)

 

 

799 851

 

 

623 386

 

 

393 578

 

 

262 385

 

 

131 193

 

 

Arb.giv.andel i % (inkl.ag-avgift)

 

 

90 %

 

 

88 %

 

 

74 %

 

 

74 %

 

 

74 %

 

 

Uttaksprosent
Som tidligere har FA innhentet statistikk og gjort beregninger av AFP-uttak for banker og forsikringsselskaper i finansnæringens AFP-ordning.

Beregningene over uttak i perioden fra september 2002 tom. august 2003 er gjort på bakgrunn av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra Rikstrygdeverket over faktisk uttak av AFP i vår ordning.  Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1. september.   Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i tallene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen.  Tallene som presenteres nedenfor vil derfor gjelde kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen. 

Nedenfor presenteres en oversikt utarbeidet i FA som beskriver utviklingen i beregnet uttak av AFP i bank- og finansnæringen i tiden siden oppstart av ordningen.   Forsikringsansatte er inkludert i de fire siste periodenes tall. Det bemerkes at Riktrygdeverket har registrert tilsammen 283 uttak i ordningen i perioden. 

 

1995*

95/96

96/97

97/98

98/99 **

99/00

00/01

01/02

02/03

Beregnet uttak av AFP:(pensjoneringer)

 

108

 

 

136

 

 

121

 

 

190

 

 

184

 

 

254

 

 

209

 

 

191

 

 

255

 

Mulige AFP-pensjonister:


539


363


254


423


619


772


868


881


1013

Uttaksgrad:

20 %

37 %

48 %

45 %

30 %

33 %

24 %

22%

25%

* Kalenderåret 1995. Øvrige år fra sept.til aug. året etter. ** Forsikringsansatte med i tallene i 8 mndr. Storebrand/if er utenfor ordningen.

Det er verdt å minne om at tallene beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.  Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de «mulige AFP-pensjonistene» som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP. En tabell som viser beregnet antall uttak av AFP fra banker og forsikringsselskaper i 2002-2003 i de enkelte aldersgrupper presenteres nedenfor.       

Alder v/pensjonering:


62


63


64


65


66


SUM:

Beregnet antall uttak:


174


32


27


15


7


255

Ifølge Rikstrygdeverkets statistikk var det 963 AFP-pensjonister i finansnæringens ordning pr. oktober 2003.

Det er verdt å minne om at den ansattes beslutning om å gå ut på AFP bl.a. vil være influert av følgende forhold:

-         Helsetilstand

-         Mestring/Arbeidsmiljø/trivsel

-         Økonomi/Eventuelle tillegg til AFP

-         Familieforhold/Sosiale nettverk

-         Alternativ beskjeftigelse/Fritidsinteresser

-         Bedriftens situasjon/Arbeidsmarkedet

Den ansattes avveiing av slike faktorer vil igjen påvirke uttakstilbøyeligheten  i bedriften.

Dersom man i den enkelte medlemsbedrift vil benytte bransjetallet for uttaksgrad i beregninger av fremtidige pensjonsforpliktelser, bør tallet vurderes opp mot hvorvidt man i bedriften har/ikke har ordninger som kan gi incentiv til førtidspensjonering, idet slike forhold kan påvirke uttakstilbøyeligheten.

Vedlagt følger historiske og nye tall som diagram. Det er tatt med enkelte diagram som viser  bank og forsikring hver for seg.

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING                              

Jostein Røsjø               

Alexander A. Lange