2001/02

Gå til hovedinnhold

2001/02

Nedenfor gjengis utdrag om AFP fra administrasjonens beretning for 2002

Søknader
Siden ordningens oppstart i 1995 har Fellessekretariatet pr. 31.12.2002 behandlet totalt 1.569 søknader.  Det ble behandlet 242 søknader i 2002, en økning fra 2001 på 17 søknader, tilsvarende 7,6 prosent.  Det ble behandlet 14 søknader om delpensjon (dvs. 5,8 %). I søknadsmassen i 2002 var 123 søknader fra kvinner og 119 fra menn.  Det utgjør h.h.v. 51 og 49 prosent.  I 2001 var fordelingen h.h.v. 59 og 41 prosent.  Det ble behandlet 27 søknader fra forsikringsselskaper, 102 fra sparebanker, 88 fra forretningsbanker og 25 fra andre bedriftstyper.

Pensjoneringer
Rikstrygdeverkets statistikk viser at det var 215 arbeidstakere som tok ut AFP-pensjon i 2002, mot 223 i 2001. Dette representerer en reduksjon på 3,6 prosent. Fordelingen mellom kvinner og menn var på h.h.v. 53 og 47 prosent.  Uttaksstatistikken skiller ikke mellom ulike bedriftstyper i vår ordning.

Pensjonister
Ved utgangen av 2002 var det i.h.t. tall fra Rikstrygdeverket 808 pensjonister som mottok pensjon gjennom ordningen.  Av disse var 472 kvinner, og 336 menn.  Antallet representerer en økning på 10 prosent fra 2001. Antall kvinnelige pensjonister økte med 9 prosent, mens det var en økning i antallet mannlige pensjonister på 11 prosent.

Uttaksgrad
Nedenfor presenteres en oversikt utarbeidet i FA som beskriver utviklingen i uttak av AFP i bank- og finansnæringen i tiden siden oppstart av ordningen.  Forsikringsansatte er inkludert i de tre siste periodenes tall.

 

 

 

1995*

 

 

1995/
1996

 

 

1996/
1997

 

 

1997/
1998

 

 

1998/
1999**

 

 

1999/
2000

 

 

2000/
2001

 

 

2001/
2002

 

 

Beregnet faktisk uttak av AFP:(pensjoneringer)

 

 

108

 

 

136

 

 

121

 

 

190

 

 

184

 

 

254

 

 

209

 

 

191

 

 

Mulige AFP-pensjonister:

 

 

539

 

 

363

 

 

254

 

 

423

 

 

619

 

 

772

 

 

868

 

 

881

 

 


Uttaksgrad:

 

 


20 %

 

 


37 %

 

 


48 %

 

 


45 %

 

 


30 %

 

 


33 %

 

 


24 %

 

 


22 %

 

 

Storebrand/if er utenfor ordningen. * Kalenderåret 1995. Øvrige år fra sept. til aug. året etter. ** Forsikringsansatte med i tallene i 8 mndr.

Beregningene er gjort på bakgrunn av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra Rikstrygdeverket over faktisk uttak av AFP i vår ordning.  Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1.september.  Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i tallene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen.  Tallene som presenteres nedenfor vil derfor gjelde kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen.  Det bemerkes at Rikstrygdeverket har registrert til sammen 204 uttak i ordningen i statistikkperioden. (sept.'01 - aug.'02)

Det er verdt å minne om at tallene beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.  Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de "mulige AFP-pensjonistene" som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP. En tabell som viser beregnet antall uttak av AFP i 2001-2002 i de enkelte aldersgrupper presenteres nedenfor.   

Alder v/pensjonering:

62

63

64

65

66

SUM

Beregnet antall uttak:

126

34

23

6

2

191

Diagrammer over uttak