AFP Statistikk 2000/01

Gå til hovedinnhold

AFP Statistikk 2000/01

Nedenfor følger utdrag om AFP fra administrasjonens rapport om virksomheten i 2001

Søknader
Siden ordningens oppstart i 1995 har Fellessekretariatet pr. 31.12.01 behandlet totalt 1.340 søknader.  Av disse ble 225 behandlet i 2001, en reduksjon fra 2000 på 39 søknader, tilsvarende 15 prosent.  Det ble behandlet 4 søknader om delpensjon (dvs. 1,7 %). I søknadsmassen i 2001 var 132 søknader fra kvinner og 93 fra menn.  Det utgjør hhv. 59 og 41 prosent.  I 2000 var fordelingen hhv. 70 og 30 prosent.  Det ble behandlet 29 søknader fra forsikringsselskaper, 109 fra sparebanker, 75 fra forretningsbanker og 12 fra andre bedriftstyper.

Pensjoneringer
Rikstrygdeverkets statistikk viser at det var  223 arbeidstakere som tok ut AFP-pensjon i 2001, mot 261 i 2000.  Dette representerer en reduksjon på 15 prosent. Fordelingen mellom kvinner og menn var på h.h.v. 57 og 43 prosent.  Uttaksstatistikken skiller ikke mellom ulike bedriftstyper i vår ordning.

Pensjonister
Ved utgangen av 2001 var det i.h.t. tall fra Rikstrygdeverket 735 pensjonister som mottok pensjon gjennom ordningen.  Av disse var 433 kvinner, og 302 menn.  Antallet representerer en økning på 20 prosent fra 2000. Antall kvinnelige pensjonister økte med 20 prosent, mens det var en økning i antallet mannlige pensjonister på 19 prosent.

Uttaksgrad
Nedenfor presenteres en oversikt utarbeidet i FA som beskriver utviklingen i uttak av AFP i bank- og finansnæringen i tiden siden oppstart av ordningen.  Forsikringsansatte er inkludert i de tre siste periodenes tall.

 

1995*

1995/
96

1996/
97

1997/
98

1998/
99 **

1999/
2000

2000/
2001

Beregnet faktisk uttak av AFP:(pensjoneringer

108

136

121

190

184

254

209

Mulige AFP-pensjonister:

539

363

254

423

619

772

868


Uttaksgrad:


20 %


37 %


48 %


45 %


30 %


33 %


24 %

Storebrand/if er utenfor ordningen. * Kalenderåret 1995. Øvrige år fra sept. til aug. året etter. ** Forsikringsansatte med i tallene i 8 mndr.

Beregningene er gjort på bakgrunn av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) over antall ansatte som kan ta ut AFP i bank og forsikring, og månedlig oversikt fra Rikstrygdeverket over faktisk uttak av AFP i vår ordning.   Tallene fra SSB er hentet fra grunnlagsmaterialet til lønnsstatistikken pr. 1. september.  Siden lønnsstatistikken bare omfatter forsikringsselskaper og banker, er det korrigert i tallene for AFP-pensjoneringer i andre typer bedrifter som er med i ordningen.  Tallene som presenteres nedenfor vil derfor gjelde kun banker og forsikringsselskaper som er med i ordningen.  Det bemerkes at Rikstrygdeverket har registrert tilsammen 220 uttak i ordningen i statistikkperioden. 

Det er verdt å minne om at tallene beskriver et beregnet historisk gjennomsnittlig uttak av AFP hos bank- og forsikringsbedrifter som er med i ordningen.   Tallene beskriver ikke ved hvilken alder pensjoneringen skjer.  Dette betyr at uttaksgraden bare beskriver hvor stor andel av de "mulige AFP-pensjonistene" som ved ett eller annet tidspunkt i tiden fra de fyller 62 år til de får rett til alderspensjon fra Folketrygden ved 67 års alder, har tatt ut AFP. En tabell som viser beregnet antall uttak av AFP i 2000-2001 i de enkelte aldersgrupper presenteres nedenfor. 

Alder v/pensjonering:

62

63

64

65

66

SUM

Beregnet antall uttak:

154

23

21

7

4

209