AFP/pensjon

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til Finans Norges arbeidsgiversamarbeid eller Finansforbundet til å ta ut et livsvarig tillegg til Folketrygden når man blir 62 år. Ordningen reguleres av tariffavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter (tilskottsloven).

NY AFP-ordning fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, ble det vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 er det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. AFP er fra 2011 et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øke med høyere uttaksalder.

Det er Fellesordningen for AFP som administrerer ordningen i privat sektor. Fellesordningens nettsider gir god informasjon om ordningen.

Bedrifter som er arbeidgivermedlemmer i Finans Norge har AFP for sine ansatte. Innmelding i ordningen skjer via Finans Norge arbeidsgiverområdet.

Når en bedrift er tilsluttet Fellesordningen omfattes i utgangspunktet alle ansatte. Tilslutningen gjelder kun de delene av foretaket som tariffavtalen er gjort gjeldende for.  Bedriftene må melde fra til Fellesordningen dersom det skjer endringer i tarifforholdene i bedriften. Arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge gjør dette ved å kontakte arbeidsgiverområdet.