Bedriftsavtaler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bedriftsavtaler

Tanken bak bedriftsavtalekonstruksjonen har vært å gi de lokale parter et nærmere eierforhold til bestemmelsene de er bundet av, og samtidig å gi partene mulighet til å fremforhandle mer fleksible ordninger som bedre ivaretar den enkelte bedrifts behov i markedet.

Det skal inngås en bedriftsavtale i Finans Norges medlemsbedrifter. I bedriftsavtalen fastlegges lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i sentralavtalen.

Parter i bedriftsavtalen er øverste ledelse/representanter for arbeidsgiver og tillitsvalgte i de ulike bedrifter, se hovedavtalen § 7 nr. 3.

Bestemmelsene i bedriftsavtalen må ikke på noen måte komme i strid med verken bestemmelser i lovverket generelt, sentralavtalen eller hovedavtalen. Dersom det skulle oppstå motstrid, vil hovedavtalens og sentralavtalens bestemmelser gå foran.

Hva en bedriftsavtale skal og kan regulere er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale punkt 1.2.4. Finans Norge har utarbeidet et eksempel/mal for bedriftsavtale, som ligger nederst på denne siden.

Den enkelte bedriftsavtale skal ha en varighet på 2 år og en oppsigelsesfrist på 3 måneder, med mindre annet avtales mellom bedriftsavtalens parter. Dersom bedriftsavtalen ikke skriftlig sies opp innen fastsatt oppsigelsesfrist, gjelder den videre for ett år ad gangen.

Bedriftsavtalemal

Vi har utarbeidet en mal for bedriftsavtale.

Den finner du her (lenke).