Sykepenger m.v. etter fylte 67 år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sykepenger m.v. etter fylte 67 år

Med bakgrunn i forskjellige nyhetsoppslag i det siste har prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge mottatt en del henvendelser om rett til sykepenger etter fylte 67 år.

Spørsmålet om rett til sykepenger etter fylte 67 år er aktualisert av lovendringen om at laveste lovlige aldersgrense heves fra 67 til 70 år fra 1.7.2016, samtidig som folketrygdloven fastsetter at ansatte over 67 år bare har rett til sykepenger i 60 dager (jfr. folketrygdlovens § 8-3, første ledd). Oppslaget har fokusert på at det i noen tariffavtaler er tariffestet full lønn under sykdom, og at dette også kan gi de som er over 67 år rett til sykepenger like lenge som de yngre ansatte, altså i ett år.

Dette er ikke tilfellet etter sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet, henholdsvis LO. Det følger av sentralavtalen § 12 nr. 1 at lønn under sykdom (egen sykdom og barn eller barnepassers sykdom) gis i samsvar med bestemmelsene i folketrygdloven. Denne henvisningen til folketrygdloven innebærer at retten til lønn under sykdom for ansatte som er passert 67 år i Finans Norges medlemsbedrifter er begrenset perioden man ha rett til sykepenger etter folketrygdloven, dvs. 60 dager. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Sentralavtalen § 12 henviser også til folketrygdlovens § 8-10 annet ledd, som fastsetter en øvre grense på sykepengene på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og bestemmer at den ansatte har rett til differansen opp til full lønn av arbeidsgiver. Det er viktig å være oppmerksom på at denne rettigheten bare gjelder i den periode den ansatte har rett til sykepenger etter folketrygdloven, altså begrenset til 60 dager for ansatte over 67 år.

Etter fylte 70 år har ansatte ikke rett til sykepenger i det hele tatt, heller ikke i arbeidsgiverperioden. Det følger av folketrygdlovens § 8-3, første ledd. Heller ikke ansatte i finans over 70 år har da rett til sykepenger. Ansatte over 70 år vil kunne forekomme i bedrifter som etter 1.7.2016 velger ikke å bruke adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense. Da blir aldersgrensen etter loven 72 år.

For fullstendighetens skyld kan også nevnes at retten til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden opphører ved fylte 67 år (folketrygdlovens § 11-4, annet ledd). Det samme gjelder uførepensjon fra folketrygden (folketrygdlovens § 12-4).

Motivet bak de begrensede rettighetene for ansatte over 67 henholdsvis 70 år, er at disse ansatte kan heve alderspensjon og leve av den.