Veileder til foreldrepermisjonstillegget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Veileder til foreldrepermisjonstillegget

Etter tariffoppgjøret 2018 kan man som arbeidstaker i finans ha rett på et lønnstrinn når man kommer tilbake fra foreldrepermisjon. Vi gjennomgår vilkår og grensetilfeller i denne artikkelen.

far.barn.

Foreldrepermisjonstillegget er regulert i Sentralavtalen § 13 fjerde ledd:

«Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden.»

Bestemmelsen har to hovedformål. For det første skal den sikre at arbeidstakere som er ute i foreldrepermisjon over lengre tid ikke sakker akterut lønnsmessig. For det andre skal den gi motivasjon og premie når man tar ut en lengre fødselspermisjon. Bestemmelsen tar sikte på å bedre likestillingen i finans, sikre likelønn for menn og kvinner, og å oppmuntre flere menn til å ta lengre fødselspermisjoner / «pappaperm». Tillegget gjelder også ved adopsjon.

Hvem har rett på tillegget?

Hovedregelen er at de fleste arbeidstakere kvalifiserer til å få tillegget, så fremt de er ansatt i en bedrift hvor Sentralavtalen er gjort gjeldende.

 • Både organiserte og uorganiserte arbeidstakere skal få tillegget.

  Det skilles heller ikke mellom fast og midlertidig ansatte. Den gruppen midlertidig ansatte som er unntatt sentralavtalen etter § 1 andre ledd (midlertidig ansatt for en periode på 3 måneder eller mindre) vil av naturlige årsaker ikke kvalifisere til tillegget, da det er et krav om minimum fem måneder permisjon.

 • Arbeidstakerne som er lønnet høyere enn lønnsregulativets øverste trinn skal også ha tillegget.
   
  Det er flere som har stilt spørsmål om arbeidstakere som er lønnet høyere enn regulativet har krav på tillegget siden denne gruppen ikke er omfattet av Sentralavtalens regler om lønn. Det er riktig at denne gruppen er unntatt reglene i Sentralavtalen kap. 3 om lønn, jf. Sentralavtalen § 1 fjerde ledd. Foreldrepermisjonstillegget er imidlertid regulert i kapittel 4, og gjelder dermed også for denne arbeidstakergruppen. Størrelsen på tillegget for denne gruppen er nærmere omtalt nedenfor.

 • Sentralavtalen gjelder ikke for de med tittelen «banksjef eller direktør forutsatt at de har personalansvar, eller andre på tilsvarende nivå som regnes som arbeidsgivers representanter.» 

  Denne gruppen har juridisk sett ikke krav på tillegget. Virksomheten må selv vurdere om den likevel ønsker å gi tillegg til denne gruppen. Om så er tilfelle må virksomheten også vurdere tilleggets størrelse, se nedenfor. 

Hva betyr «minimum 5 måneder» med foreldrepermisjon?

 • Permisjonsperioden må vare minst fem måneder ved 100 prosent permisjon. Ved gradert uttak av foreldrepermisjon vil kravet til permisjonsperioden forlenges tilsvarende.

 • En ansatt som tar ut gradert permisjon, for eksempel 50 % permisjon og 50 prosent jobb, vil ha krav på tillegget dersom den graderte permisjonen utgjør 10 måneder eller mer. Det avgjørende er at permisjonen må tilsvare fem måneder med 100 prosent permisjon. Tillegget gis med virkning ved gjeninntreden i normal stillingsprosent. Les nærmere om virkningstidspunktet nedenfor.

 • Det er ikke et krav om at 5 måneders perioden tas i sammenheng. En ansatt som tar ut 4 måneder full permisjon, kommer tilbake i jobb for en periode og deretter går ut i ytterligere 2 måneder permisjon, vil kvalifisere for tillegget ved gjeninntreden.

 • Både lønnet og ulønnet permisjon skal telles inn i de fem månedene. Ulønnet permisjon må tas i sammenheng med lønnet permisjon, se reglene i folketrygdloven § 14-10 og arbeidsmiljøloven § 12-5.

 • Foreldrepermisjonstillegget gjelder en gang for hvert svangerskap/adopsjon. Flerling-fødsler og flerbarns-adopsjon gir fortsatt kun ett tillegg.

Hva ligger i «lønnstrinn» - hvor stort skal tillegget være?

 • For ansatte som er lønnet på lønnsregulativet endres arbeidstakerens lønn ett trinn opp.

 • For virksomheter som ikke benytter lønnsregulativet, vil spørsmålet som regel være regulert i særavtalen om trinnløshet. Normalt ligger satsen på 1,7 % per trinn. Hvis spørsmålet ikke er regulert i avtalen, gis et lønnstillegg som tilsvarer trinnintervallet lønnen til vedkommende ligger i. 

 • Arbeidstakere som er lønnet høyere enn regulativet skal gis et lønnstillegg på 1,3 prosent av gjeldende årlig grunnlønn. Det samme vil gjelde for arbeidstakere som befinner seg i regulativets øverste lønnstrinn og som på grunn av tillegget vil bli lønnet høyere enn regulativet.

 • For arbeidstakere som forfremmes samtidig med gjeninntreden kan tillegget regnes inn i lønnsøkningen som medfølger forfremmelsen, men det bør fremkomme klart hvilken del av lønnsøkningen som utgjør permisjonstillegget. Den delen som utgjør foreldrepermisjonstillegget må uansett utgjøre minst ett trinn.

Når begynner tillegget å virke?

Tillegget gis virkning fra den dagen man gjeninntrer i sin avtalte stillingsprosent og utbetales fra første ordinære lønnskjøring.

 • En ansatt som tar 100 prosent permisjon i 5 måneder og deretter går over i gradert 50 prosent permisjon og 50 prosent jobb i 2 måneder, vil ha krav på tillegget ved gjeninntreden i normal stillingsprosent etter de siste 2 månedene med gradert permisjon. 

 • Hvis en ansatt gjeninntrer i sin opprinnelige stillingsprosent etter 5 måneder med 100 prosent permisjon for senere å gå ut i en ytterligere permisjonsperiode på 2 måneder, vil lønnstillegget få virkning ved første gangs gjeninntreden etter 5 måneder. 

 • For en ansatt som tar 5 måneder med 100 prosent permisjon for deretter å ta ut ferie i direkte forlengelse av permisjonen, vil tillegget gis med virkning fra tidspunktet for ferieavviklingens start. Dette fordi ferie er en rett som følger av ansettelsesforholdet og den ansatte anses for å ha gjeninntrådt i opprinnelig stillingsprosent når ferie tas ut. 

 • En ansatt som tar ut 5 måneder med 100 prosent permisjon, forlenger med 2 måneder ulønnet permisjon og deretter avvikler ferie i 1 måned, vil motta tillegget i det ferieavviklingen starter etter 7 måneder med lønnet og ulønnet permisjon. Dersom ferien i stedet legges forut for den ulønnede permisjonen vil tillegget få virkning i det ferieavviklingen starter etter 5 måneder, da den ansatte anses for å ha gjeninntrådt når ferie tas ut. Hvorvidt ferien legges før eller etter den ulønnede permisjonen får dermed betydning for virkningstidspunktet for foreldrepermisjonstillegget (lovbestemt ferie mellom lønnet og ulønnet permisjon anses ikke for å avbryte sammenhengen).

 • Dersom arbeidsgiver, på grunn av spesielle omstendigheter, ønsker gi tillegget virkning fra et tidligere tidspunkt, bør dette avtales skriftlig med arbeidstakeren. Tidligere iverksettelse av tillegget vil medføre økte kostnader for arbeidsgiver, både ved administrasjon og ved pensjon og andre ytelser.

 • Arbeidstakere som gjeninntrådte før 1. mai 2018 har ikke krav på tillegget. Arbeidstakere som gjeninntrådte 1. mai eller senere vil ha krav på tillegget selv om hele eller størsteparten av permisjonen ble gjennomført før 1. mai 2018.
Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no