Foreldrepenger/lønn ved fødsel og adopsjon

Gå til hovedinnhold

Foreldrepenger/lønn ved fødsel og adopsjon

Rett til foreldrepenger og full lønn ved fødsel og adopsjon

Regler om rett til foreldrepenger fra trygden og full lønn ved fødsel og adopsjon står i folketrygdloven kapittel 14 og sentralavtalen § 13.

Trygden dekker foreldrepenger inntil 6 G. Personer med inntekt under 6 G får derfor foreldrepenger tilsvarende full lønn fra trygden. For personer med høyere inntekt dekker arbeidsgiver differansen mellom 6 G og full lønn, jfr. sentralavtalen § 13. Med "full lønn" menes i denne sammenheng den ansattes lønn ut fra valgt  foreldrepengesats (100 % eller 80 %). Ansatte som velger 80 % sats har mao. ikke rett til 100 % lønn under foreldrepengeperioden. For ansatte som velger 80 % sats vil retten til å få dekket differansen mellom foreldrepenger og full lønn kun slå inn i tilfeller der 80 % lønn utgjør mer enn 6 G. Da skal arbeidsgiver dekke differansen mellom 6 G og 80 % sats/lønn.

Ved permisjonens begynnelse velger den ansatte om foreldrepenger skal utbetales med 100 prosent av full dagsats eller med 80 prosent med tilsvarende forlengelse av stønadsperioden.

Fedre- og mødrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker med tilsvarende utvidelse av fellesdelen fra 1. juli 2014. Den samlede stønadsperioden er uendret. Endringen gjelder for fødsler eller omsorgsovertakelser som skjer 1. juli 2014 eller senere.

Foreldrepenger ytes i 59 uker med redusert dagsats (80 prosent) eller 49 uker med full dagsats, jfr. folketrygdloven § 14-9. Tre uker må tas ut før fødselen, uavhengig av hvilken dekningsgrad som velges. Stønadsperioden etter fødselen blir dermed 46 eller 56 uker, avhengig av hvilken dekningsgrad som velges. Stønadsperioden ved adopsjon har tilsvarende lengde som perioden etter at fødsel har funnet sted (46 eller 56 uker, avhengig av dekningsgrad).

Tidligere var det et vilkår for rett til fedrekvote at mor hadde arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden. Denne begrensningen bortfalt fra 1. juli 2010. Rett til fedrekvote gjelder mao. uavhengig av mors stillingsandel. Det er fortsatt et vilkår for rett til fedrekvote at begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger.

Forlenget stønadsperiode ved flerbarnsfødsler

Ved flerbarnsfødsler eller hvis flere barn blir adoptert samtidig, forlenges stønadsperioden med 5 uker for hvert barn mer enn ett ved full dekningsgrad, jfr. folketrygdloven § 14-9. Ved redusert dekningsgrad er forlengelsen 7 uker pr. barn mer enn ett.

Mer om permisjons- og stønadsreglene

Du kan lese mer om permisjons- og stønadsreglene ved fødsel og adopsjon i kommentarer til hovedavtale og sentralavtale.