Omsorgspenger/lønn ved barns sykdom

Gå til hovedinnhold

Omsorgspenger/lønn ved barns sykdom

Rett til omsorgspenger og full lønn under barns sykdom

Rett til omsorgspenger og full lønn ved barns eller barnepassers sykdom er regulert i folketrygdloven §§ 9-5 til 9-9 og sentralavtalen § 12 nr. 1. Rett til permisjon er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-9 (1) til (3).

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til fri med omsorgspenger for nødvendig tilsyn med barnet i opptil 10 dager pr. kalenderår når barnet eller den som har det daglige barnetilsynet er er syk. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn ytes det omsorgpenger i opptil 15 stønadsdager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet stønadsdager til henholdsvis 20 og 30. Rett til omsorgspenger gjelder også fosterforeldre og andre samværsberettigede, f.eks. samboere eller partnere.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Arbeidsgiver dekker differansen mellom maksimale omsorgspenger fra trygden (6 G) og full lønn, jfr. sentralavtalen § 12 nr. 1. 

Arbeidsgiverperioden 

Arbeidsgiver dekker omsorgspengene for fravær inntil 10 dager i et kalenderår. For eventuelt overskytende dager kan arbeidsgiver kreve refusjon fra trygden. Omsorgspenger til arbeidstaker som har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut.

Egenmelding og legeerklæring

Barns sykdom dokumenters med egenmelding for de første tre kalenderdager i hvert enkelt sykdomstilfelle. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at fraværet dokumenteres med legeerklæring.

Mer om permisjons- og stønadsreglene

Du kan lese mer om permisjons- og stønadsreglene ved barns sykdom i  kommentarer til hovedavtale og sentralavtale.