Sykepenger/lønn under sykdom

Gå til hovedinnhold

Sykepenger/lønn under sykdom

Rett til sykepenger og full lønn under sykdom

Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst 4 uker og som blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har rett til sykepenger fra trygden i inntil 1 år. Dette følger av folketrygdloven § 8-2, § 8-4 og § 8-12.

Under fraværet ytes sykepenger fra trygden med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For personer med høyere inntekt dekker arbeidsgiver differansen mellom 6 G og full lønn, jfr. sentralavtalen § 12 nr. 1. I praksis gjøres dette enten ved at arbeidsgiver utbetaler differansen mellom 6 G og full lønn direkte til den ansatte, eller ved at bedriften utbetaler full lønn direkte til arbeidstaker og deretter søker refusjon fra trygden for 6 G.

Arbeidsgiverperioden

Den første delen av sykefraværet kalles arbeidsgiverperiode. Denne er på 16 kalenderdager (2 uker og 2 dager), jfr. folketrygdloven § 8-19. I denne perioden må arbeidsgiver dekke sykepengene fullt ut uten refusjon fra trygden.

Melding om fravær

For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker melde fra om sykefraværet til arbeidsgiver på første fraværsdag, jfr. folketrygdloven § 8-18. 

Egenmelding og legeerklæring

For å ha rett til å benytte egenmelding må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder, jfr. folketrygdloven § 8-24. Arbeidstaker kan benytte egenmelding ved sykefravær på inntil 3 dager 4 ganger i løpet av en 12-månedersperiode.

I IA-bedrifter kan arbeidstaker benytte egenmelding i opptil 8 kalenderdager per fraværstilfelle. Ordningen kan benyttes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Bortsett fra begrensningen på 24 kalenderdager, er det ingen begrensninger i antall ganger egenmelding kan benyttes.

Sykefravær ut over det som ligger i adgangen til å bruke egenmelding, må dokumenteres med sykmelding fra lege.