Kan arbeidstaker selv be om særlig selvstendig stilling?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kan arbeidstaker selv be om særlig selvstendig stilling?

DN tar på lederplass 21. oktober opp problemene som arbeidstidsreglene skaper blant annet på hjemmekontor, når ansatte ønsker å fordele arbeidet mer utover dag og kveld. Som respons ble det lansert en løsning; at ansatte selv kan be om særlig selvstendig stilling.

Illustrasjonsbilde: Mennesker i et kontorlandskap

– Så enkelt er det dog ikke, sier Thomas Keiserud, advokat og fagsjef for kollektiv arbeidsrett i Finans Norge. Han viser til et innlegg i DN 25. oktober, der advokat Nikolay Skarning lanserer en (angivelig) løsning: «Svaret på mer fleksibilitet for den enkelte kan i noen tilfeller være at arbeidstager selv går til arbeidsgiver og ber om å få en særlig selvstendig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10–12 andre ledd.»

Skarnings innlegg gir grunn til noen presiseringer fra Finans Norge.

– Spørsmålet om en arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling eller ikke, beror på stillingens reelle innhold og funksjoner. Det er ikke anledning til å «avtale seg inn» i en slik stilling, med mindre stillingen oppfyller de krav som er oppstilt i lovens forarbeider og i rettspraksis, sier Keiserud, og fortsetter: 

– Om det i praksis er mulig å omdanne en stilling, som er underlagt arbeidstidsreglene, til en stilling som oppfyller disse kravene, er et annet spørsmål. Men vi vil anta at dette i de fleste tilfeller verken er praktisk mulig eller ønskelig fra arbeidsgivers side.

Løsningen ligger i fleksitidsordningene

Finans Norge mener imidlertid at mye av svaret på problemene DN tar opp i forbindelse med hjemmekontor, ligger i den fleksibilitet som kan oppnås for tariffbundne arbeidsgivere gjennom fleksitidsordninger (med gjennomsnittsberegning av arbeidstid). Slike ordninger er ganske utbredt i næringen.

I den pålagte hjemmekontorsituasjonen kan det være hensiktsmessig å gjennomgå bedriftens eksisterende ordning, for å avklare om den ivaretar arbeidsgivers og de ansattes behov etter dagens forhold. Arbeidsmiljøloven åpner for et relativt stort handlingsrom når det gjelder ordningens innretning, dersom den forankres i avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte.

Finans Norge har utarbeidet maler for dette og bistår gjerne medlemmer som ønsker å gjennomgå sine ordninger.

Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Advokat/fagsjef kollektiv arbeidsrett

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no
Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no