Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Gå til hovedinnhold

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Reglene om oppfølging av sykmeldte i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble endret 1. juli 2014. Formålet med lovendringene er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og å målrette innsatsen mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging.

Endringene er et resultat av den nye IA-avtalen fra mars 2014. Endringene
innebærer at rettstilstanden i stor grad bringes tilbake til slik den var før de forrige
lovendringene i 2011.

Nedenfor er en oversikt over de viktigste elementene i reglene om oppfølging av
sykmeldte. Reglene gjelder også for virksomheter som ikke er IA-bedrifter.

4 uker/oppfølgingsplan: Ved sykemelding som varer over 4 uker skal arbeidsgiver utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, jfr. arbeidsmiljøloven § 4-6 (3). Man trenger ikke lenger å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er åpenbart unødvendig – f.eks. ved gradert sykemelding og når tilrettelegging på arbeidsplassen ikke betyr noe i forhold til å komme tilbake på jobb. Arbeidsgiver skal sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, senest etter fire uker.

7 uker/dialogmøte 1: Ved sykemelding som varer over 7 uker skal det som hovedregel bare avholdes dialogmøte hvis arbeidstaker er 100% sykmeldt, jfr. arbeidsmiljøloven § 4-6 (4). For delvis sykmeldte skal dialogmøte bare avholdes hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er behov for det. Tidligere var dialogmøte 1 obligatorisk også ved delvis sykmelding. Dialogmøte 1 skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Sykmelder skal bare delta på møtet hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det. Hvis det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas fra plikten til å delta i dialogmøtet. NAV, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører skal bare innkalles til dialogmøte 1 hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.

8 uker: Sykmeldte har en aktivitetsplikt, som innebærer at det skal pågå arbeidsrelatert aktivitet i sykmeldingsperioden med mindre det er medisinske forhold som hindrer dette, jfr. folketrygdloven § 8-4 annet ledd. Ved 8 ukers sykmelding skal NAV kontrollere aktivitetskravet spesielt, og den sykmeldte kan få stanset sykepengene hvis plikten til arbeidsrettet aktivitet ikke er oppfylt og det ikke foreligger unntaksgrunner. Senest innen 8 uker uten at arbeidstaker har vært i yrkesrettet aktivitet, skal sykmelder skrive en utvidet legeerklæring med en nærmere redegjørelse for de medisinske grunnene til at den sykmeldte ikke kan delta i arbeidsrelatert aktivitet, jfr. folketrygdloven § 8-7 fjerde ledd. Erklæringen skal også inneholde en redegjørelse for det videre behandlingsopplegget og en vurdering av muligheten for at vedkommende kan gjenoppta arbeidet eller ta annet arbeid.

26 uker/dialogmøte 2: Dialogmøte 2 skal avholdes i regi av NAV innen 26 uker, unntatt når det er åpenbart unødvendig, jfr. folketrygdloven § 8-7a annet ledd. Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan kreve at møtet avholdes tidligere. Sykmelder eller annet helsepersonell skal bare delta på dialogmøte 2 hvis NAV mener det er hensiktsmessig.

Dialogmøte 3: Avholdes i regi av NAV, hvis arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV eller sykmelder krever det, jfr. folketrygdloven § 8-7a tredje ledd.

Innen utløpet av sykepengeperioden (1 år): Senest ved utløpet av sykepengeperioden skal NAV igjen vurdere om arbeidsrettede tiltak skal prøves, jfr. folketrygdloven § 8-7a fjerde ledd.

Ingen rapporteringsplikt til NAV etter 9 uker: Rapporteringsplikten til NAV etter 9 ukers sykmelding med oppdatert oppfølgingsplan og rapport på oppfølgingsarbeidet ble opphevet fra 1.7.2014. Arbeidsgiver må imidlertid kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte, jfr. arbeidsmiljøloven § 4-6 (5). Arbeidsgiver skal sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV senest en uke før dialogmøter som NAV innkaller til, jfr. § 4-6 (3).

Sanksjonsregimet er opphevet: Sanksjonsregimet overfor arbeidsgiver og sykmelder ved brudd på oppfølgsreglene ble opphevet fra 1.7.2014.

Ordningen med gradert sykmelding er videreført: Gradert sykmelding skal tas i bruk hvis arbeidstaker delvis kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, jfr. folketrygdloven § 8-6.

Bortfall av rett til sykepenger for arbeidstakere som ikke medvirker: Retten til sykepenger faller bort hvis den sykmeldte uten rimelig grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner eller unnlater å delta i dialogmøter, jft. folketrygdloven § 8-8 annet ledd. Det samme gjelder hvis arbeidstaker uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller arbeidsrettede tiltak.