Inkluderende arbeidsliv

Gå til hovedinnhold

Inkluderende arbeidsliv

Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft og gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte. Det er en felles utfordring å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet.

Høsten 2001 undertegnet partene i arbeidslivet og myndighetene en intensjonsavtale om et
mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Samarbeidet ble videreført i en ny IA-avtale for
perioden 2006-2009. Denne avtalen ble forlenget til 1. mars 2010, og deretter erstattet av
en ny IA-avtale som gjaldt frem til mars 2014. Nåværende IA-avtale gjelder til 31.12.2018.

IA-avtalen har som overordnede mål å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet
og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Målsettinger med avtalen:

  • Redusere sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet nasjonalt ikke skal overstige 5,6%.
  • Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Forlenge yrkesavktiviteten etter fylte 50 år med tolv måneder.

Den enkelte bedrift kan selv velge å slutte seg til avtalen ved å bli en såkalt IA-bedrift. For å
bli IA-bedrift må bedriften undertegne ”Samarbeidsavtale om et mer inkluderende
arbeidsliv”. Avtalen inngås mellom bedriften, bedriftens tillitsvalgte og NAV
Arbeidslivssenter, som finnes i hvert fylke.

 

IA-avtalen 2014-2018