Rett og plikt til feriefritid

Gå til hovedinnhold

Rett og plikt til feriefritid

Arbeidsgiver skal uoppfordret sørge for at arbeidstaker gis full feriefritid, jfr. ferieloven § 5 (1). Aktivitetsplikten gjelder både for den alminnelige feriefritiden og ekstraferien for arbeidstakere over 60 år. Hvis arbeidsgiver overtrer denne bestemmelsen ved å forholde seg passiv, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig overfor arbeidstaker etter ferieloven § 14.

Arbeidstakers rett og plikt til å avvikle ferie

Alle arbeidstakere har rett til full feriefritid på til sammen 25 virkedager uavhengig av opptjening av feriepenger. Ansatte i finans har også rett til den utvidede del av ferien uavhengig av opptjeningen av feriepenger, jfr. sentralavtalen § 6 nr. 1 e).

Arbeidstaker som bytter arbeidssted i løpet av ferieåret kan imidlertid bare kreve feriefritid i den utstrekning det godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Arbeidstaker som tiltrer etter 30. september i ferieåret har bare rett til 6 virkedager/5 arbeidsdagers feriefritid i den resterende del av ferieåret. Dette dagtallet reduseres i den grad arbeidstakeren har avviklet mer enn 19 virkedager/16 arbeidsdager feriefritid hos forrige arbeidsgiver. Det er tiltredelsestidspunktet som er avgjørende, ikke ansettelsestidspunktet.

Arbeidstaker har som hovedregel også plikt til å avvikle den lovfestede ferien hvert år, jfr. ferieloven § 5 (1).

Arbeidstaker kan imidlertid nekte avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Arbeidstaker kan imidlertid ikke nekte ferieavvikling på dette grunnlag dersom virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (fellesferie).

Arbeidstaker kan også være forhindret fra å avvikle ferien for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Arbeidstaker har i slike tilfeller en utvidet rett til å overføre ferie til neste ferieår.