Overføring av ferie – dette er reglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overføring av ferie – dette er reglene

Bilde av en stillehavsøy

Det nærmer seg slutten av året. Har du ansatte som ikke har avviklet alle feriedagene dette året? Her er reglene for overføring av ferie.

  • Arbeidstaker har etter ferieloven § 7 (3) krav på ferie i 25 virkedager hvert år, eller 4 uker og 1 dag, populært kalt «Grodagen». Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har etter ferieloven krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2)
  • Gjennom sentralavtalen § 6 har arbeidstaker rett til 5 virkedager ekstra ferie, utover det ferieloven gir. Sammen med Grodagen utgjør det en femte ferieuke.

Virkedager eller arbeidsdager?

Som virkedager regnes alle dager foruten søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det betyr at lørdager også er inkludert. 1 ferieuke tilsvarer derfor 6 virkedager.

Ferielovens system er likevel slik at arbeidstaker bare kan kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i en arbeidsuke. Det vil si at for en arbeidstaker hvor normalarbeidsuken utgjør 5 arbeidsdager, så vil 5 arbeidsdager utgjøre 1 ferieuke. For arbeidstaker som jobber 3 dagers uke, så vil 3 arbeidsdager utgjøre 1 ferieuke.

Våre medlemmer opererer i all hovedsak med 5 dagers arbeidsuke (mandag til fredag). Av den grunn er det mange som bruker faktiske arbeidsdager ved beregning av antall feriedager. 1 ferieuke vil etter denne beregningen utgjøre 5 arbeidsdager. 4 uker og 1 dag utgjør 21 arbeidsdager.

De ekstra tariffestede feriedagene vil ved samme beregningsmåte utgjør 4 arbeidsdager.

Avtale om overføring av feriedager

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan ved skriftlig avtale overføre inntil 12 virkedager/10 arbeidsdager (2 uker) til påfølgende ferieår jf. ferieloven § 7 (3). Overføring av feriedager er noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring.

I tillegg kan det avtales overføring av hele eller deler av den avtalefestede ferien på 5 virkedager/4 arbeidsdager, jf. sentralavtalens § 6 nr. 1. f).

Det totale antallet dager som kan overføres ved avtale er derfor 17 virkedager/14 arbeidsdager.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

I praksis kan dette avtales ved at arbeidsgiver sender ut et søknadsskjema som arbeidstaker fyller ut, hvor blant annet antall dager som ønskes overført inntas.

Kan ferie kjøpes ut?

Etter ferieloven er det ikke anledning for arbeidsgiver til å stryke lovfestede feriedager og i stedet betale ut vanlig lønn for disse dagene.

Forbudet mot å kjøpe ut ferie gjelder imidlertid kun den lovfestede delen av ferien, og ikke de feriedagene som er avtalt i sentralavtalen. Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil. Det betyr at partene kan bli enige om at den avtalefestede ferien kan betales ut som et alternativ til overføring.

Automatisk overføring av feriedager

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret og dette skyldes sykdom eller foreldrepermisjon, så skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år.

Øvrig ferie som ikke er avviklet

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere feriedager, utover det som kan avtales overført til neste år, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Det som skjer da, er at ferien automatisk overføres til neste år.

Dette betyr at samtlige feriedager som arbeidstaker har til gode, enten overføres ved avtale, ellers så overføres de automatisk.

Dersom det er arbeidstakere som har svært mye ferie til overs er det vårt råd at arbeidsgiver gjennom dialog med den enkelte legger en plan for avvikling av ferie neste ferieår slik at feriedager ikke hoper seg opp.

Brudd på ferieloven

Dersom manglende avvikling av de lovbestemte feriedagene skyldes en forsettlig eller uaktsomt opptreden fra arbeidsgiver side så kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

Brudd på tariffavtalte ferierettigheter fører ikke til erstatningsansvar etter ferieloven. Et erstatningsansvar kan derimot foreligge etter de erstatningsreglene som gjelder ved mislighold i kontraktsforhold.

Erfaringsvis er det svært sjelden dette kommer på spissen.

Ferie som ikke er avviklet ved opphør av arbeidsforholdet

En arbeidstaker som ikke har avviklet all ferie når et arbeidsforhold avsluttes, har rett til å få utbetalt lønn for ikke avviklet ferie. I realiteten får arbeidstaker igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn (ofte i juni) i forbindelse med utbetaling av feriepenger det året.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no