Overføring og utsettelse av ferie

Gå til hovedinnhold

Overføring og utsettelse av ferie

Det nærmer seg slutten av året - hva med arbeidstakere som ikke har avviklet sin ferie? Har arbeidstaker rett til å utsette ferien ved sykdom før eller under ferien?  

Hovedregel: Ferien skal avvikles i løpet av ferieåret

Utgangspunktet er at ferien skal avvikles i løpet av ferieåret, og arbeidsgiver plikter å se til at alle arbeidstakere avvikler sin ferie. Dette følger av ferieloven § 5 nr. 1.

Overføring av ferie etter avtale

Hvis arbeidstaker av en eller annen grunn ikke får avviklet hele ferien, er det anledning til å avtale overføring av inntil to ukers ferie til påfølgende ferieår, jfr. ferieloven § 7 nr. 3 første ledd. I tillegg kan det avtales overføring av hele eller deler av den avtalefestede ferien på 4 arbeidsdager, jfr. sentralavtalen § 6 nr. 1 f). Arbeidstaker har ingen ubetinget rett å overføre ferie til neste år, dette må avtales med arbeidsgiver. Avtale om overføring skal inngås skriftlig.

Automatisk overføring av uavviklet lovfestet ferie

Lovfestet ferie (4 uker og 1 dag) som ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til neste ferieår. Dette følger av ferieloven § 7 nr. 3 annet ledd. Bestemmelsen kom inn i ferieloven i 2009. Lovfestet ferie som ikke er avviklet vil altså ikke falle ikke bort dersom arbeidsgiver og/eller arbeidstaker forholder seg passiv. Denne ferien kommer heller ikke til utbetaling. 

Tidligere gjaldt det et unntak hvis årsaken til den manglende ferieavviklingen var sykdom eller foreldrepermisjon/omsorgspermisjon, dvs. i slike tilfeller skulle arbeidstaker få den uavviklede ferien utbetalt. Dette unntaket ble imidlertid opphevet med virkning fra 1. juli 2014. Endringen er en nødvendig tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv.

Reglene innebærer at det ikke lenger er anledning til å ”selge” eller ”kjøpe” ut den lovfestede ferien, og at feriepengene ikke blir borte (dvs. man kan ikke lenger motta feriepenger for uavvviklet lovfestet ferie og disse feriedagene kan ikke strykes). Den uavviklede lovfestede ferien og feriepengene for denne ferien vil derfor ligge i personalsystemet, for på et senere tidspunkt å bli avviklet og utbetalt (eller bare utbetalt hvis arbeidstakeren slutter i bedriften).

Det er viktig å merke seg at reglene om automatisk overføring av uavviklet ferie bare gjelder den lovfestede ferien, ikke den tariffestede. Eksempelvis vil en arbeidstaker med rett til 5 ukers ferie (4 uker og 1 dag som lovfestet og 4 dager som tariffestet), som bare avvikler den lovfestede ferien i løpet av ferieåret, fortsatt kunne avtale med arbeidsgiver at den tariffestede delen skal utbetales, som et alternativ til overføring.

Utsettelse av ferie ved sykdom før ferien

Arbeidstaker som blir syk (helt arbeidsufør) før ferien kan kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret, jfr. ferieloven § 9 nr. 1 første ledd. Med ”arbeidsufør” menes arbeidsuførhet som skyldes sykdom, svangerskap eller ulykke (herunder arbeidsulykke). Det er et vilkår at arbeidstakeren er helt arbeidsufør. Delvis arbeidsuføre har ikke krav på utsatt ferie etter ferieloven. 

Bestemmelsen gir bare rett til å utsette hele den fastsatte ferien, og ikke deler av den. Arbeidstakeren må derfor velge mellom å utsette hele ferien som er planlagt/fastsatt, eller å avvikle den på tross av arbeidsuførheten.

Kravet om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstakeren skulle hatt før ferien.

Utsettelse av ferie ved sykdom under ferien

Hvis arbeidstaker blir syk (helt arbeidsufør) under ferien, kan han eller hun kreve feriedagene utsatt til senere i ferieåret allerede fra første sykedag - og ikke sjette, slik det var tidligere. Dette følger av ferieloven § 9 nr. 1 annet ledd. Endringen trådte i kraft 1. juli 2014 og er en nødvendig tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv.

Kravet om utsettelse av ferie må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt