Fastsetting av ferie

Gå til hovedinnhold

Fastsetting av ferie

Hvordan skal ferien planlegges og fastsettes? Kan arbeidsgiver endre på fastsatt ferie?

Generelt om fastsetting av ferie

Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien. Det vises til ferieloven § 6 nr. 1 og sentralavtalen § 6 nr. 1 d). Hvis det ikke oppnås enighet er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferien. Ifølge lovens forarbeider skal uttrykket "i god tid" forstås slik at arbeidstaker skal gis anledning og tid til å fremme sine ferieønsker før arbeidsgiver fastsetter tiden for ferien. Brudd på drøftingsplikten gir  ikke arbeidstaker rett til å nekte avvikling av fastsatt ferie. Arbeidsgiver som ikke overholder drøftingsplikten kan imidlertid få erstatningsansvar etter ferieloven § 14.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for ekstraferien med mindre annet er avtalt. Den ansattes ønsker når det gjelder avviklingen av ekstraferien skal imøtekommes så langt det er mulig, jfr. sentralavtalen § 6 nr. 4. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen, jfr. ferieloven § 6 nr. 1 annet ledd.

Plasseringen av lovfestet hovedferie og restferie er regulert i ferieloven § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i perioden 1 juni - 30 september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede ferien gis samlet innenfor ferieåret, slik at en ukes sammenhengende ferie kan oppnås. Det vises til ferieloven § 7 nr. 2 og sentralavtalen § 6 nr. 1 e).

Underretning om feriefastsetting

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien begynner, hvis ikke særlige grunner er til hinder for det. Arbeidstaker kan ikke nekte ferieavvikling på grunn av arbeidsgiverens brudd på underretningsplikten. Brudd på underretningsplikten kan imidlertid medføre erstatningsansvar etter ferieloven § 14.

Arbeidstakere over 60 år skal underrette arbeidsgiver minst 2 uker før avvikling av ekstraferien.

Endring av fastsatt ferie

Arbeidsgiver kan fritt endre fastsatt ferie så lenge arbeidstaker ikke har fått underretning om den. Etter at underretning er gitt kan tiden for ferie bare endres dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, slik at avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Dette følger av ferieloven § 6 nr. 3. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av en slik endring i fastsatt ferie. Det må være årsakssammenheng mellom ferieomleggingen og de merutgifter som kreves erstattet.