Beregning av feriepenger - feriepengegrunnlaget

Gå til hovedinnhold

Beregning av feriepenger - feriepengegrunnlaget

Hvilke inntekter skal tas med ved beregning av feriepenger? Skal bonus medregnes?

Ferieloven skiller mellom feriefritid og feriepenger. Arbeidstaker har krav på feriefritid uavhengig av hvor mye vedkommende har opptjent av feriepenger. Feriepengene er imidlertid avhengig av inntekt året før ferieåret (opptjeningsåret). 

Feriepengenes størrelse

Feriepengene erstatter lønnsbortfallet i ferien. For bedrifter som er omfattet av sentralavtalen i finans er feriepengene 12 % av feriepengegrunnlaget, jfr. sentralavtalen § 6 nr. 1 c).

For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie etter ferieloven § 5 nr. 2 forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng, jfr. lovens § 10 nr. 3. Det ytes ikke feriepenger for den del av feriepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Begrensningen gjelder kun for den forhøyede delen. Arbeidstaker har under enhver omstendighet krav på 12 % feriepenger etter sentralavtalen § 6 nr. 1 c).

Feriepengegrunnlaget

Alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, inngår i feriepengegrunnlaget. Dette følger av ferieloven § 10. Med arbeidsvederlag menes alle former for pengeytelser som er opptjent ved arbeid. Eksempler er lønn for vanlig arbeidstid, overtid, ulempetillegg, lønn under reiser og akkord.

Forskjellige former for stimulering av arbeidsinnsats, som bonusordninger, regnes også som arbeidsvederlag. Selv om bonus er knyttet til bedriftens resultat og ikke konkret til egeninnsats, er den allikevel arbeidsvederlag med mindre annet er avtalt.

Alle variable ytelser som er vederlag for arbeid skal regnes med i opptjeningsgrunnlaget. Med variable ytelser menes ytelser som ikke opptjenes under feriefravær eller andre typer fravær. Eksempler er bonus, andel av omsetning, gratiale og andre former for provisjon. 

Vederlag som ikke er betaling for arbeid  inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Eksempler er fjorårets feriepenger, sluttvederlag, reise og diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, andel av nettoutbytte (aksjer) og naturalytelser. Bilgodtgjørelse regnes imidlertid ikke med i den utstrekning det innebærer utgiftsdekning, og ikke en del av arbeidsvederlaget.

Feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret skal heller ikke inn i feriepengegrunnlaget.