Ledende eller særlig uavhengig stilling

Gå til hovedinnhold

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men ledende og særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av disse reglene. Når Arbeidstilsynet er på tilsyn hos bedrifter kontrollerer de ofte om arbeidsgiver har gjort korrekte vurdering av hvilke ansatte som har ledende eller særlig uavhengige stillinger. 

Hvordan vurderer man hvilke ansatte dette er, og hvilke arbeidstidsregler gjelder for dem? 

Ledende stillinger 

Ledende ansatte er unntatt fra de fleste av reglene om arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (1). Det avgjørende ved bedømmelsen av om arbeidstakeren har en ledende stilling om arbeidet er av ledende art. Det må vurderes ut fra stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde. Tittel kan gi en indikasjon på arbeidets innhold, men er ikke avgjørende. Det samme gjelder lønn. Det er hovedoppgaven til den ansatte som er avgjørende. Hvis arbeidstakeren i hovedsak utfører administrative og ledende oppgaver, vil det normalt ikke få avgjørende betydning om arbeidstakeren leilighetsvis også utfører andre typer arbeidsoppgaver.

Særlig uavhengige stillinger

Særlig uavhengige stillinger er også unntatt fra de fleste av reglene om arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (2). For å ha en særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Dette er arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver, som selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres. Det å arbeide i prosjekt er ikke tilstrekkelig. Arbeidstakeres faktiske mulighet til å arbeide selvstendig har utviklet seg de senere år på bakgrunn av informasjons- og kommunikasjonsteknologien. Dette gjelder både arbeidssted og arbeidstid. Det er imidlertid den rettslige relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som i prinsippet er avgjørende når man skal vurdere om en stilling er særlig uavhengig eller ikke.

Hvilke arbeidstidsregler gjelder for ledende og særlig uavhengige stillinger?

Følgende arbeidstidsregler gjelder for ledende eller særlig uavhengige stillinger, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 første, andre og fjerde ledd:

 • Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn
 • Rett til fritak fra nattarbeid av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner
 • Rett til redusert arbeidstid for arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre velferdsgrunner har behov for det (forutsatt ikke vesentlig ulempe for virksomheten)

Hvilke arbeidstidsregler gjelder ikke for ledende og særlig uavhengige stillinger?

De øvrige reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for ledende og særlig uavhengige stillinger. De mest sentrale kravene som ikke gjelder er:

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Overtid: vilkår, lengde og overtidsbetaling
 • Daglig og ukentlig arbeidsfri
 • Pauser
 • Restriksjoner på adgang til natt, søn- og helligdagsarbeid

Følgende regler om arbeidstid i sentralavtalen i finans gjelder ikke for ledende og særlig uavhengige stillinger, jf. sentralavtalen § 1 nr. 3:

 • Sentralregler om arbeidstid (§ 3)
 • Sentralregler om kompensasjon (§ 5)
 • Overtidsbetaling (§ 11)