EFTA-dom om grensen mellom arbeidstid og fritid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EFTA-dom om grensen mellom arbeidstid og fritid

EFTA- domstolen avga 27. november 2017 en rådgivende uttalelse om grensen mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere som pålegges å møte utenfor sitt vanlige arbeidssted. 

I forbindelse med en pågående sak ba Høyesterett EFTA-domstolen ta stilling til om tiden på reise mellom hjemstedet og oppmøtested ved spesielle utrykningsoppdrag utenfor det vanlige arbeidsstedet, var å regne som arbeidstid eller ikke. Polititjenestemannen dette gjaldt, og hans fagforening, mente tiden på reise i tjenestebil måtte anses som arbeidstid.

Enten arbeid eller fritid

Innledningsvis i avgjørelsen presiserer EFTA-domstolen at det enten er snakk om arbeidstid eller fritid – det finnes ingen mellomting.

For at noe skal være arbeidstid må: 

  • Arbeidstakeren utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter.
  • Stå til arbeidsgivers disposisjon.
  • Være i eller på arbeid.

EFTA-domstolen mente at vilkårene var oppfylt for de aktuelle reisene i saken og at reisetiden var å regne som arbeidstid.

Avgjørende for EFTA-domstolen var at polititjenestemannen under reisen måtte følge arbeidsgivers instruksjoner og at arbeidsgiver fritt kunne avlyse, legge til eller endre oppdragene han var på reise for å utføre. Polititjenestemannen reiste med politibil eller politibuss, bar våpen og hadde både egen og arbeidsgivers mobiltelefon. Kjøretøyets bevegelser ble overvåket med GPS fra Operasjonssentralen, og bilene var utstyrt med politiets sambandssystem. Det er grunn til å anta at disse spesielle omstendighetene har påvirket avgjørelsen i stor grad.

Domstolen understreket også at det ikke er noen minstekrav til hvor belastende arbeidet måtte være for at man skal anses å være i arbeid. Det sentrale er at arbeidstaker ikke fritt kunne beskjeftige seg med egne interesser underveis.

Ikke noe generelt svar

EFTA-domstolen tok bare stilling til reisetid for en arbeidstaker med fast oppmøtested, men som også ble pålagt oppmøte langt unna det vanlige oppmøtestedet. Avgjørelsen gir derfor ikke noe generelt svar på spørsmålet om arbeidstidens start og slutt i andre situasjoner. Domstolen uttaler seg dessuten bare om dette er å anse som arbeidstid, og sier ikke noe om lønnen på slike reiser.

Høyesterett avgjør

EFTA-domstolens konklusjoner om hvordan EU-regler skal forstås er ikke bindende for norske domstoler, men legges vanligvis til grunn. Saken er etter EFTA-domstolens uttalelse tilbake i Høyesterett som ennå ikke har fastsatt noen dato for når saken skal behandles. Vi vil legge ut mer informasjon når høyesterettsdommen foreligger.