Arbeidstid

Gå til hovedinnhold

Arbeidstid

Ved siden av lønn er arbeidstid et sentralt element i de fleste arbeidsforhold. Arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10, hovedavtalen § 7 nr. 4 c og d og sentralavtalen kapittel 2. Mer detaljerte regler om arbeidstid finnes imidlertid i finansbedriftens egen bedriftsavtale og i den personlige arbeidsavtale.

Hvem er unntatt fra arbeidstidsreglene?

Enkelte grupper ansatte omfattes ikke av reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kap. 10. Disse er heller ikke omfattet av følgende regler i sentralavtalen:

  • felleserklæringen vedrørende arbeidstid
  • sentralregler om arbeidstid, § 3
  • sentralregler om kompensasjon, § 5
  • overtidsbetaling, § 11

Dette følger av sentralavtalen § 1 nr. 3.

Etter  arbeidsmiljøloven § 10-12 er følgende arbeidstakere unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i lovens kapittel 10:

  • arbeidstaker i ledende stilling
  • arbeidstaker i særlig uavhengig stilling

Hvilke arbeidstakere som kan sies å ha slike stillinger, er nærmere omtalt i Kommentarer til hovedavtale og sentralavtale.

Selv om arbeidstakere i slike stillinger er unntatt fra arbeidstidskapittelet er det et krav om at arbeidstidsordningene ikke utsetter arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-2 (1). De har også rett til redusert arbeidstid, jfr. § 10-2 (4).

Nærmere om arbeidstid

Arbeidstid er "den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren", jfr. arbeidsmiljøloven § 10-1 (1). 

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 9 timer pr. dag og 40 timer pr. uke, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes etter reglene i § 10-5. I så fall må det lages egne regler i bedriften for når overtid skal betales.

Sentralavtalen § 3 nr. 1 har imidlertid en lavere grense (ikke over 37,5 timer pr. uke). Arbeid utover 37,5 timer pr. uke og inntil 40 timer pr. uke betales i finans som overtid etter sentralavtalen § 11, men skal ikke regnes som overtid etter lovens § 10-6 (2). Disse 2,5 timene pr. uke blir ofte kalt "de frie overtidstimene".

Den daglige spisepausen/hvilepausen regnes ikke som arbeidstid hvis den ansatte fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, for eksempel for å gå til kantine, kafè eller lignende. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-9 . Hvis det ikke finnes tilfredsstillende spiserom, skal pausen regnes om arbeidstid. Det samme gjelder hvis de ansatte har en generell plikt til å ekspedere kunder i spisepausen, enten ved personlig kontakt eller ved bruk av telefon.