Arbeidsmiljø/HMS

Gå til hovedinnhold

Arbeidsmiljø/HMS

Et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er tilfredsstillende. Arbeidstakerne har på sin side et medvirkningsansvar. For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.

Verneombudet

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og skal også se til at arbeidsgiver overholder de kravene som stilles til arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig og påkrevd av tilsynsmyndighetene, jfr. hovedavtalen § 22. Finans Norge og Finansforbundet arrangerer årlige arbeidsmiljøkurs for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre som har ansvar innen HMS i Finans Norges medlemsbedrifter. Kurset oppfyller kravene til arbeidsmiljøopplæring i hovedavtalen kapittel 6.