Under ansettelsesforholdet

Gå til hovedinnhold

Under ansettelsesforholdet

Beskatning av gaver, personalrabatter og tredjemannsytelser

Fra januar 2021 ble det iverksatt endringer i gavereglene som er ment å gi arbeidsgiver større fleksibilitet. I januar 2019 kom det nye regler rundt beskatning av personalrabatter og tredjemannsytelser. På grunn av massiv kritikk mot de nye iverksatte regle...

Bilde av mynter i tre stabler

Kan arbeidstaker selv be om særlig selvstendig stilling?

DN tar på lederplass 21. oktober opp problemene som arbeidstidsreglene skaper blant annet på hjemmekontor, når ansatte ønsker å fordele arbeidet mer utover dag og kveld. Som respons ble det lansert en løsning; at ansatte selv kan be om særlig selvstendig...

Illustrasjonsbilde: Mennesker i et kontorlandskap

Har din bedrift oppdatert varslingsrutinene?

Fra 1. januar 2020 gjelder nye regler for varsling. Dagens regler tydeliggjøres og enkelte nye regler innføres. Vi har tidligere omtalt regelendringene .

Foto: Rød figur som skiller seg ut i en gruppe hvite figurer
Kilde: Adobe Stock

Veileder til foreldrepermisjonstillegget

Etter tariffoppgjøret 2018 kan man som arbeidstaker i finans ha rett på et lønnstrinn når man kommer tilbake fra foreldrepermisjon. Vi gjennomgår vilkår og grensetilfeller i denne artikkelen.

far.barn.

Ferie, ferielov, feriepenger, ferieavvikling

Straks starter sommerferien for de fleste. Hvilke regler gjelder for ferie, når skal ferien avvikles og hvordan beregnes feriepengene? Her er noen svar på dine spørsmål.

Strandstoler under parasoll. Foto.
Foto: Adobe Stock Photo.

Sjekk hva sykefraværet i din bedrift koster

Vet du hva sykefraværet koster for din bedrift? IA-web er en statistikkportal utviklet av NAV. Den viser hvordan sykefraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen er åpen for alle virksomheter som har gyldig tilgang via Altinn.

Illustrasjonsfoto statistikk

Frivillig med utvidet egenmelding etter ny IA-avtale

Ny IA-avtale trådte i kraft 1. januar 2019. Utvidet egenmeldingsordning er ikke lenger en obligatorisk del av avtalen. Ny IA-avtale innebærer at alle virksomheter er en del av IA-samarbeidet og får dermed tilgang til virkemidlene som tidligere kun var...

syk.sofa.iaavtale.hjemme.

Ny reforhandlet IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Finans Norge mener det er positivt at avtalen åpner for en diskusjon om sykelønnsordningen fremover. 

EFTA-dom om grensen mellom arbeidstid og fritid

EFTA- domstolen avga 27. november 2017 en rådgivende uttalelse om grensen mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere som pålegges å møte utenfor sitt vanlige arbeidssted. 

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men ledende og særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av disse reglene. Når Arbeidstilsynet er på tilsyn hos bedrifter kontrollerer de ofte om arbeidsgiver har gjort korrekte vurdering av hvilke ansatte som har ledende eller særlig uavhengige stillinger. 

Digital sykemelding

NAV introdusererer "Ditt sykefravær". Stadig flere sykemeldte vil kunne motta sykemeldingen sin på nav.no, derfra kan den sykemeldte sende sykemeldingen digitalt videre til arbeidsgiver.

Arbeidstakerne er vinnerne med mer fleksibilitet

Finans Norge støtter et regulert arbeidsliv, hvor arbeidsmiljøloven og tariffavtaler skal og bør være grunnsteinen i den norske arbeidslivsmodellen. Nettopp derfor er det nødvendig med en oppmykning av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

NOU 2016:1 arbeidstidsutvalget

30.juni 2016 avga Finans Norge sitt svar til Arbeids- og sosialdepartementet på NOU 2016: 1 arbeidstidsutvalget

Sykepenger m.v. etter fylte 67 år

Med bakgrunn i forskjellige nyhetsoppslag i det siste har prosessområde arbeidsgiver i Finans Norge mottatt en del henvendelser om rett til sykepenger etter fylte 67 år.

Kompetanseutvikling

Rett til utdanningspermisjon er en del av kompetansereformen, og er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-11. Hensikten er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet og å møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling. Retten til utdanningspermisjon er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning.

Rett og plikt til feriefritid

Arbeidsgiver skal uoppfordret sørge for at arbeidstaker gis full feriefritid, jfr. ferieloven § 5 (1). Aktivitetsplikten gjelder både for den alminnelige feriefritiden og ekstraferien for arbeidstakere over 60 år. Hvis arbeidsgiver overtrer denne bestemmelsen ved å forholde seg passiv, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig overfor arbeidstaker etter ferieloven § 14.

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Reglene om oppfølging av sykmeldte i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble endret 1. juli 2014. Formålet med lovendringene er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og å målrette innsatsen mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging.

Arbeidstid

Ved siden av lønn er arbeidstid et sentralt element i de fleste arbeidsforhold. Arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10, hovedavtalen § 7 nr. 4 c og d og sentralavtalen kapittel 2. Mer detaljerte regler om arbeidstid finnes imidlertid i finansbedriftens egen bedriftsavtale og i den personlige arbeidsavtale.

Sykepenger/lønn under sykdom

Rett til sykepenger og full lønn under sykdom Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst 4 uker og som blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har rett til sykepenger fra trygden i inntil 1 år. Dette følger av folketrygdloven § 8-2, § 8-4 og § 8-12. Under fraværet ytes sykepenger fra trygden med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For personer med høyere inntekt dekke...

Overtid og mertid

Det er viktig å skille mellom overtidsarbeid og merarbeid. Overtidsarbeid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-6 og sentralavtalen § 11.

Foreldrepenger/lønn ved fødsel og adopsjon

Rett til foreldrepenger og full lønn ved fødsel og adopsjon Regler om rett til foreldrepenger fra trygden og full lønn ved fødsel og adopsjon står i folketrygdloven kapittel 14 og sentralavtalen § 13. Trygden dekker foreldrepenger inntil 6 G. Personer med inntekt under 6 G får derfor foreldrepenger tilsvarende full lønn fra trygden. For personer med høyere inntekt dekker...

Arbeidsmiljø/HMS

Et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Overføring og utsettelse av ferie

Det nærmer seg slutten av året - hva med arbeidstakere som ikke har avviklet sin ferie? Har arbeidstaker rett til å utsette ferien ved sykdom før eller under ferien?