Sluttavtaler

Gå til hovedinnhold

Sluttavtaler

En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om avslutning av arbeidsforholdet. Sluttavtaler kan være et alternativ til oppsigelse både i forbindelse med nedbemanning og i personalsaker. Vanligvis innebærer en sluttavtale at arbeidsgiver betale et vederlag til arbeidstaker (sluttpakke) som en motytelser til at arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes.

Hvorfor inngås sluttavtaler?

Fordelen med å inngå sluttavtale fremfor at arbeidsforholdet avsluttes med oppsigelse eller avskjed, er at partene slipper risikoen for rettslig tvist om gyldigheten av en oppsigelse eller avskjed.  En sluttavtale innebærer at arbeidsforholdet avsluttes i minnelighet, og en sluttavtale kan være en hensiktsmessig løsning på en fastlåst konflikt.

Hvordan skal sluttavtaler inngås?

Det er ingen lovkrav til hvordan en sluttavtale skal inngås. Domstolene har underkjent sluttavtaler, for eksempel fordi arbeidsgiver presset arbeidstaker til å inngå sluttavtale. Det er derfor viktig å gi arbeidstaker tid til å vurdere et forslag til sluttavtale og eventuelt rådføre seg med tillitsvalgt eller andre før avtalen inngås.

Hva skal stå i en sluttavtale?

Det er ingen lovkrav til hva en sluttavtale må inneholde, og det er i utgangspunktet avtalefrihet mellom partene. For at sluttavtalen skal sette et endelig punktum på avslutningen av arbeidsforholdet, er det imidlertid viktig at avtalen formuleres tilstrekkelig klart, regulerer alle juridiske og praktiske sider ved avslutningen av arbeidsforholdet og er rettslig holdbar. Som regel vil dette innebære at følgende elementer er regulert i sluttavtalen:

 • Når arbeidsforholdet skal opphøre
 • Når arbeidstaker skal fratre stillingen sin
 • Når arbeidstaker kan tiltre annet arbeid
 • Hvilke ytelser arbeidstaker har rett til i oppsigelsestiden
 • Tidspunktet for utmelding av pensjons- og forsikringsordninger
 • Avvikling eller utbetaling av feriedager til gode
 • Håndteringen av eventuelle konkurransebegrensninger i arbeidsavtalen
 • Størrelsen på sluttvederlaget
 • Tilbakelevering av eiendeler fra arbeidstaker til arbeidsgiver
 • Plikt til å lagre virksomhetsrelatert data i selskapets systemer
 • Plikt til å legge inn omforent fraværsmelding i e-postkontoen
 • Arbeidsgivers plikt til å slette e-post- og brukerkonto  
 • Attest
 • Taushetsplikt
 • Arbeidstaker fraskriver seg rett til å gå til søksmål mot arbeidsgiver på bakgrunn av arbeidsforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet, og eventuelt fraskrivelse av fortrinnsrett til ny stilling

Virksomhetens øverste leder

For virksomhetens øverste leder er det en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 15-16 som gir adgang til å inngå en forhåndsavtale hvor øverste leder frasier seg stillingsvernet mot etterlønn ved fratreden. Det er ikke adgang til å inngå slike forhåndsavtaler med andre ansatte enn virksomhetens øverste leder, og slike forhåndsavtaler vil være ugyldige.

Sluttvederlaget og andre ytelser

Utbetalinger fra arbeidsgiver i henhold til inngått sluttavtale er i utgangspunktet skattepliktig på samme måte som ordinær arbeidsinntekt. Per juni 2020 er imidlertid oppreisningserstatning og støtte til utdanning fritatt skatt og arbeidsgiveravgift ved utbetalinger opptil 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp). Det er bestemte vilkår knyttet til lovligheten av slike utbetalinger.

Ta kontakt for veiledning

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss i arbeidslivsavdelingen for veiledning dersom du skal inngå sluttavtale. Vi kan blant annet rådgi i prosessen og bistå med utformingen av sluttavtalen.