Ny pleiepengeordning fra 1. oktober 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny pleiepengeordning fra 1. oktober 2017

Fra 1. oktober innføres en ny pleiepengeordning for foreldre med syke barn. Den nye ordningen innebærer blant annet at flere familier får rett til pleiepenger. 

Den nye ordningen i korte trekk

  • Barn med varig sykdom inkluderes i ordningen
  • Kriteriet for rett til pleiepenger er at barnet er sykt og med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie (tidligere var det bla. krav om at barnet er livstruende eller svært alvorlig sykt)
  • Pleiepenger kan ytes i 1 300 dager, hvorav 260 dager med 100 % kompensasjon av tapt inntekt (opptil 6 G), og 1 040 dager med 66 % kompensasjon
  • Ordningen skal kunne graderes ned til 20 % og ytes frem til barnet har fylt  18 år
  • Karensdagene oppheves, pleiepenger skal kunne gis fra første dag
  • Begge foreldre skal kunne ta ut pleiepenger samtidig ved behov
  • Pleiepenger skal ikke lenger kunne ytes ved pleie av psykisk utviklingshemmede over 18 år som er svært alvorlig syke
  • Opphold i Norge er forutsetning, men kan utbetales ved opphold i utlandet på inntil 8 uker i løpet av en tolv måneders periode
  • Det gjøres ingen materielle endringer i arbeidsmiljølovens regler om rett til permisjon ved mottak av pleiepenger

Reglene om pleiepenger står i folketrygdloven kapittel 9.

Endringene gjelder for tilfeller der første fraværsdag på grunn av omsorg for sykt barn som gir rett til pleiepenger, inntreffer etter ikrafttredelsen 1. oktober 2017. For krav som har skjæringstidspunkt før dette, gjelder tidligere regler ut vedtaksperioden.