Lovendringer fra 1. juli: Utvidet adgang til å jobbe på kvelden og nye varslingsregler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovendringer fra 1. juli: Utvidet adgang til å jobbe på kvelden og nye varslingsregler

Fra 1. juli 2017 kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå avtale om jobbing mellom klokken ni og elleve på kvelden, på arbeidstakers initiativ. Reglene om varsling av kritikkverdige forhold blir også endret.

Klokka ni. Foto.

Utvidet adgang til å jobbe mellom klokken 21-23

Det innføres en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 10-11 om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00, på initiativ fra arbeidstaker. Avtalen må være skriftlig. En slik ordning vil innebære at noe av arbeidet utsettes til kvelden. Arbeid som utføres etter klokken 21 må ligge innenfor den daglige arbeidstidens lengde. Arbeid ut over dette vil fortsatt være overtid. Det gjøres ikke endringer i reglene om hva som regnes som nattarbeid.

Hviletidsreglene endres ikke. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ha minst elleve timers fri/hvile mellom to arbeidsøkter. Derfor kan en ansatt som jobber til klokken 23 først starte på jobb klokken 10 dagen etter, med mindre det er inngått lokal avtale med bedriftens tillitsvalgte om kortere hviletid (minimum åtte timer). Hvis det ikke er inngått denne type lokal avtale vil hviletidsreglene innskrenke mulighetene til å avtale kveldsarbeid, med mindre det er greit for begge parter at den ansatte møter på jobb senere enn vanlig dagen etter.

Nye varslingsregler

Fra 1. juli 2017 endres reglene om varsling av kritikkverdige forhold. Varslingsreglene samles i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Alle virksomheter med mer enn fem ansatte må ha skriftlige rutiner for varsling. Virksomheter med færre enn fem ansatte skal ha skriftlige rutiner hvis forholdene tilsier det. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med bedriftens ansatte og tillitsvalgte. Rutinene skal være lett tilgjengelige for bedriftens ansatte. Rutinene må minst inneholde:

  • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • Fremgangsmåte for varsling,
  • Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Lovendringen betyr at bedrifter med over fem ansatte som ikke allerede har rutiner for varsling må utarbeide dette. Finans Norge anbefaler at bedrifter som allerede har skriftlige varslingsrutiner gjennomgår disse for å sikre at de inneholder de lovpålagte kravene.  

Innleide arbeidstakere vil bli omfattet av varslingsreglene, slik at disse får rett til å varsle om kritikkverdige forhold hos innleier og samme vern mot gjengjeldelse som innleiers egne ansatte.

Tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter som mottar varsel får taushetsplikt om arbeidstakerens identitet.