Lovendringer 1. januar 2013

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovendringer 1. januar 2013

Her er en oversikt over aktuelle lov- og forskriftsendringer fra 1. januar 2013.

Nye regler om innleie fra vikarbyråer

Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie fra vikarbyråer trådte i kraft 1. januar 2013. De nye reglene fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 14-12a til 14-12c.

Mer informasjon om innleiereglene

Endring i personkretsen for rett til pleiepenger i livets sluttfase

Yrkesaktive personer som pleier "nærstående" i hjemmet i livets sluttfase har fra 1. januar 2013 rett til pleiepenger i inntil 60 dager. Tidligere gjaldt denne rettigheten kun ved pleie av "nære pårørende" (familie). Det fremgår av lovforarbeidene at nærstående i all hovedsak vil være personer med nære familierelasjoner til den syke, men at det også vil kunne være personer som den syke har knyttet et nært personlig forhold til uten å være i slekt med. Typisk vil det kunne være venner, naboer eller andre personer i nærmiljøet. Det avgjørende er at den syke har en så nær relasjon til pleieyter at den syke er komfortabel/bekvem med pleien. Den sykes eget ønske om hvem som skal yte pleie vil være viktig moment i vurderingen av om vedkommende skal anses som "nærstående". Lovendringene fremgår av folketrygdloven § 9-12 og arbeidsmiljøloven § 12-10.

47 arbeidsmiljøforskrifter er redusert til 6

Fra 1. januar 2013 ble 47 arbeidsmiløjøforskrifter redusert til 6 og strukturen på forskriftene endret. Endringene skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for virksomheten, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS. Selv om strukturen i forskriftene er ny, er kravene i hovedsak de samme.

Mer informasjon om forskriftene finner du på Arbeidstilsynets nettsider.