Endringer i reglene om varsling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i reglene om varsling

Samtlige bestemmelser i arbeidsmiljølovens kap. 2A om varsling blir endret fra 1. januar 2020. Nye regler innføres og gjeldende regler tydeliggjøres.

varsling.advarsel.fare.skjerm.symboler.
Kilde: Adobe Stock

Nye krav til varslingsrutinene – angivelse av arbeidsgivers saksbehandling

I tillegg til dagens krav om at de skriftlige varslingsrutinene skal inneholde en oppfordring om å varsle og fremgangsmåten for varsling, skal rutinene også regulere arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varslet. Rutinene bør inneholde konkrete krav om saksbehandlingsfrister og frister for iverksettelse av eventuelle tiltak. Arbeidsgiver må derfor gjennomgå sine rutiner og ta inn retningslinjer om dette innen utgangen av 2019.

Tydeliggjøring av begrepet «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte»

Det skal bli enklere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for og hvordan arbeidstaker skal gå frem ved varsling. Tydeliggjøringen innebærer:

  • Varslingsreglene vil inneholde en ikke-uttømmende liste med eksempler på typer av kritikkverdige forhold som omfattes.

  • Det vil fremgå eksplisitt av § 2A-1 at varslingsreglene ikke omfatter arbeidstakers eget forhold. Dette vil bidra til å klargjøre at varslingsreglene normalt ikke gjelder for personalkonflikter og uenigheter om gjennomføringen av arbeidsavtalen. Merk imidlertid at dersom forholdet gjelder brudd på rettsregler eller etiske normer, for eksempel trakassering, så vil det omfattes av varslingsreglene selv om det er arbeidstaker selv som varsler.

  • Ny § 2A-2 om fremgangsmåten ved varsling, vil tydeliggjøre hvem det kan varsle til, og at det ved varsling til media eller offentligheten for øvrig gjelder krav om at arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet, at varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og at arbeidstaker som hovedregel først skal varsle internt. Det presiseres at arbeidstaker kan velge å varsle via verneombud eller tillitsvalgt og også gjennom advokat.

Lovfesting av arbeidsgivers undersøkelsesplikt

I ny § 2A-3 reguleres kjøreregler for arbeidsgivers aktivitetsplikt når varsling foreligger.  Arbeidsgiver skal sørge for at varslet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. Det stilles imidlertid ikke kvalitative eller kvantitative krav til hvilke undersøkelser arbeidsgiver må gjøre. Det er heller ikke fastsatt krav om å melde tilbake til varsleren. I følge forarbeidene fremkommer det at dersom arbeidsgiver uten videre kan fastslå at varslet ikke krever videre oppfølging, så vil en slik vurdering i seg selv kunne tilfredsstille kravet.

Lovfesting av forbudet mot gjengjeldelse og arbeidsgivers omsorgsplikt

Gjengjeldelse mot varsler er forbudt. I ny § 2A-4 vil det eksplisitt fremgå at enhver ugunstig handling som følge av varslingen, også unnlatelser, anses for gjengjeldelse. Bestemmelsen inneholder en ikke-uttømmende liste med eksempler på hva som kan utgjør gjengjeldelse.

I § 2A-3 vil det fremgå en særlig plikt for arbeidsgiver til å påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under hele varslingsprosessen og at varslerens identitet ikke røpes i større grad enn nødvendig. Plikten innebærer at arbeidsgiver, dersom nødvendig i det enkelte tilfellet, iverksetter tiltak for å motvirke gjengjeldelse mot varsleren.

Ny regel om objektivt erstatningsansvar ved brudd på gjengjeldelsesforbudet

Dagens regelverk innebærer at arbeidstaker, ved brudd på gjengjeldelsesforbudet, kan kreve erstatning for økonomisk tap etter de alminnelige erstatningsregler, som forutsetter skyld hos arbeidsgiver. På dette punktet endres lovverket slik at arbeidstaker vil kunne kreve erstatning uten hensyn til arbeidsgivers skyld (objektivt erstatningsansvar). Endringen medfører en senket terskel for å nå frem med et slikt erstatningskrav. Erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) som i dag kan kreves uten krav om skyld fra arbeidsgivers side videreføres. Ansvarsgrunnlaget for økonomisk og ikke-økonomisk tap blir dermed likt etter endringen.

Personkretsen utvides

Personkretsen utvides til også å omfatte elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Varslingsreglene vil imidlertid kun gjelde for forhold som avdekkes i relasjon til det arbeidet som utføres.

Lovvedtak endringer i reglene for varsling 1.1.2020

Arbeidstilsynet