Endringer i foreldrepengeperioden fra 1. juli 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i foreldrepengeperioden fra 1. juli 2018

Spedbarn. Foto.

Uttak med full sats

Stortinget har vedtatt å dele foreldrepengeperioden i tre like deler ved 100 % uttak. Mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Fellesperioden blir redusert til 16 uker mot dagens ordning på 26 uker.

Endringen reduserer foreldrenes valgfrihet med hensyn til hvordan de vil dele fellesperioden seg imellom, og er i tråd med Stortingets ønske om å gi barn og fedre mer tid sammen. Endringen vil også bidra til økt likestilling i arbeidslivet.

Uttak med redusert sats (80 %)

Ved uttak med redusert sats (80 %) er mødre- og fedrekvoten tilsvarende utvidet til 15 uker. Fellesdelen vil da bli på 26 uker mot dagens ordning på 36 uker.

Barne- og likestillingsdepartementet har også foreslått en deling av foreldrepermisjonen i tre like deler ved 80 % uttak. Forslaget er nå ute på høring og vil innebære en ytterligere økning i mødre- og fedrekvoten fra 15 til 19 uker og en fellesperiode på 18 uker ved 80% uttak. Finans Norge er positiv til forslaget, som er et viktig bidrag i arbeidet om en likestilt arbeids- og livssituasjon.

Tvillingforeldre og flerlingforeldre

Foreldrepengeperioden for tvillingforeldre og flerlingforeldre økes. Reglene slik de er utformet i dag, gir foreldre som føder eller adopterer mer enn 1 barn rett til 5 uker ekstra foreldrepengeperiode per ekstra barn. Dette gjelder ved 100 dekningsgrad. Det vil si; fødes eller adopteres tvillinger har foreldre krav på 5 ekstra uker, fødes eller adopteres trillinger har foreldre krav på 10 ekstra uker. Ved 80 prosent dekningsgrad utvides perioden med 7 uker for hvert ekstra barn.

Ved lovendringen vil tvillingforeldre ha rett til 17 uker ekstra med foreldrepenger ved 100 prosent dekningsgrad, og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Foreldre som får 3 eller flere barn samtidig får dobbelt så lang foreldrepengeperiode sammenlignet med foreldre som føder 1 barn. Dette gjelder kun perioden etter fødsel.

Ikrafttredelse

Regelendringene gjelder ved fødsel eller adopsjon som skjer 1. juli 2018 eller senere. Det vil si at selv om termin er satt til 1. juli eller senere, så vil regelverket kun gjelde for de som faktisk føder eller adopterer barn 1. juli eller senere.