Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Det er også vedtatt begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av arbeidskraft. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.

Definisjon av fast ansettelse

Hovedregelen i arbeidsforhold er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det fremgår imidlertid ikke av arbeidsmiljøloven hva som regnes som fast ansettelse. Dette har medført at det foreligger typer av arbeidskontrakter som ikke er forutsigbar for arbeidstaker og i gråsonen for hva som anses å være lovlig. Et eksempel på dette er ansettelseskontrakter hvor ansettelsen er fast, men uten garanti for stillingsomfang, typisk tilkallingsvakter.

Ved lovendringen vil begrepet «fast ansettelse» være definert som løpende og tidsubegrenset og at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder. I tillegg innføres det krav til at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsinnhold. Det kan være noe uklart hva som ligger i dette kravet. Det som fremgår av de nye reglene er at arbeid som utføres periodevis ikke hindrer fast ansettelse, så fremt arbeidsavtalen fastsetter eller gjør det mulig å beregne når arbeidet skal utføres. Avtaler uten slik forutberegnelighet oppfyller ikke vilkårene for fast ansettelse. Dersom avtalen heller ikke oppfyller vilkårene for midlertidig ansettelse vil avtalen etter lovendringen være ugyldig.

Reglene vil gjelde alle arbeidsforhold. Vi anbefaler derfor våre medlemmer som har tilkallingsvakter i fast ansettelse, til å gå over og eventuelt oppdatere disse avtalene.

Utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse

Etter dagens regler kan arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i vikariat kreve fast ansettelse etter tre år. Arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter kan kreve fast ansettelse etter fire år. Som følge av lovendringen kan arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i tre år kreve fast ansettelse dersom den midlertidige ansettelsen bunner i en kombinasjon av de ovenfor nevnte alternativene. Dette betyr at en ansatt som først har vært midlertidig ansatt i ett vikariat og deretter midlertidig ansatt i en stilling hvor arbeidet er av midlertidig karakter, kan kreve fast ansettelse etter tre år.

Regelendringen innebærer en noe utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Reglene får mest sannsynlig størst betydning ved innleie fra et bemanningsbyrå hvor det oftere blir benyttet ulike grunnlag for innleie.

Endrede regler for inngåelse av avtale med tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft

Stortinget har vedtatt å begrense muligheten for virksomhet som har tariffavtale til å inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft, også for de tilfeller der vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt. Etter dagens regler er det nok at det opprettes en lokal fagforening for å kunne inngå slike avtaler. De nye reglene innebærer at det kun er virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (fagforening med minst 10 000 medlemmer) som kan inngå avtale om tidsbegrenset innleie.

Lovendringen vil ikke få betydning for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer da disse er omfattet av en landsomfattende tariffavtale.  Endringen vil imidlertid kunne få betydning for finansbedrifter som kun er næringspolitisk medlem i Finans Norge (uten arbeidsgivermedlemskap) og uorganiserte bedrifter. Bedrifter som har et behov for avtale om utvidet adgang til innleie av arbeidskraft, vil gis en slik tilgang gjennom å opprette et arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge.