Ny høyesterettsdom: Bortfall av AFP-mulighet ved virksomhetsoverdragelse kan unntaksvis utløse valgrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny høyesterettsdom: Bortfall av AFP-mulighet ved virksomhetsoverdragelse kan unntaksvis utløse valgrett

Høyesterett har konkludert med at bortfall av AFP-mulighet er et relevant moment ved vurderingen av om den ansatte har valgrett ved virksomhetsoverdragelse.

dom.klubbe.bok.

Torsdag 11. oktober avsa Høyesterett dom i saken mellom DNB Næringseiendom og en arbeidstaker, hvor spørsmålet var om arbeidstaker hadde rett til å forbli hos DNB Næringseiendom etter at virksomheten var overdratt til Steen og Strøm. Det sentrale spørsmålet var om bortfall av AFP-mulighet som følge av virksomhetsoverdragelsen utløste en slik valgrett. Høyesterett kom til at den ansatte etter all sannsynlighet ville fått innvilget AFP ved fylte 62 år dersom hun ikke hadde blitt virksomhetsoverdratt, og at bortfallet av AFP mulighet derfor utløste en valgrett.

Når foreligger valgrett

Juridisk sett går valgrett ut på at ansatte kan velge å bli værende hos tidligere arbeidsgiver dersom virksomhetsoverdragelsen medfører ikke uvesentlige negative endringer i arbeidssituasjonen.

I dommen opprettholder Høyesterett tidligere praksis om at valgrett kun unntaksvis kan benyttes ved virksomhetsoverdragelse og understreket derfor at bortfall av AFP-mulighet på generelt grunnlag ikke gir en slik valgrett. Det er dermed ikke slik at ansatte i finansnæringen som er omfattet av AFP-ordningen vil ha en ubetinget valgrett dersom virksomheten de jobber i overdras.

Høyesterett la til grunn at hvorvidt bortfall av AFP mulighet skal utløse valgrett må bero på en konkret vurdering av hvor sannsynlig det er at arbeidstaker ville ha mottatt AFP hvis virksomhetsoverdragelsen ikke hadde skjedd. Arbeidstakers alder alene er ikke avgjørende og det sentrale vil være i hvilken utstrekning vilkårene i AFP-vedtektene er oppfylt og hvor lenge det er igjen til arbeidstaker eventuelt kan ta ut AFP. I saken for Høyesterett hadde arbeidstaker mindre enn to år igjen til fylte 62 år, samtidig som ansiennitetsvilkåret, som setter krav til ansettelse i en AFP-bedrift i 7 av de siste 9 år før fylte 62 år, var oppfylt. I tillegg lå hun an til å oppfylle de resterende vilkårene.

Arbeidstakers private forhold

Et annet viktig spørsmål i saken var om den ansattes private forhold skulle vektlegges som et moment i vurderingen av hvilke negative virkningen virksomhetsoverdragelsen medfører.  Dette avkreftet Høyesterett og DNB Næringseiendom fikk medhold i at det kun er forhold knyttet til arbeidssituasjonen som er relevant.

Dommens betydning for våre medlemmer

Høyesteretts konklusjon er prinsipiell og medfører at arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelser må vurdere om det foreligger en valgrettssituasjon dersom overdragelsen resulterer i bortfall av AFP mulighet. Basert på Høyesteretts uttalelser er det imidlertid klart at det kun vil være ansatte som har en reell sannsynlighet for å motta AFP som vil kunne ha en valgrett. Ta gjerne kontakt med oss for bistand.

Høyesterettsdommen i sin helhet finner du i boksen til høyre.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no