Ny Høyesterettsdom bekrefter at sykemelding ikke automatisk gir rett til sykepenger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny Høyesterettsdom bekrefter at sykemelding ikke automatisk gir rett til sykepenger

Høyesterett har i dom av 10. desember 2018 slått fast at arbeidstaker ikke nødvendigvis er syk i folketrygdens forstand selv om det foreligger en sykemelding. Dommen underbygger det forhold at arbeidsgiver ikke alltid må godta en sykemelding gitt av lege.

stetoskop.syk.lege.

En ansatt var blitt sykemeldt av sin fastlege på grunn av en syk sønn og et vanskelig forhold til arbeidsgiver. Som følge av forholdene mente legen at hun var i psykisk ubalanse og ute av stand til å konsentrere seg om jobben. Selskapet bestred sykemeldingen og opplyste at lønn i arbeidsgiverperioden ikke ville bli utbetalt. Etter korrespondanse mellom NAV og fastlegen avslo NAV krav om sykepenger. Kvinnen tok saken videre som til slutt endte i Høyesterett. Høyesterett konkluderte endelig med at den sykemeldte ikke var syk i folketrygdlovens forstand og at hun dermed ikke hadde krav på sykepenger.

Syk i folketrygdlovens forstand

Rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 forutsetter at vedkommende selv er syk, og at det foreligge en funksjonsnedsettelse som følge av sykdommen. Høyesterett slår fast at ikke alle diagnoser i anerkjente kodesystemer gir rett til sykepenger og at det ved enkelte diagnoser krever en individuell vurdering av tilstanden. I saken for Høyesterett hadde legen lagt til grunn en diagnose med kode PO2 «psykisk ubalanse situasjonsbetinget». Legejournalen inneholdt imidlertid ingen opplysninger om symptomer og funksjonsnivå. Heller ikke tidsnære utfyllende informasjon ga tilstrekkelig informasjon til å konstatere at sykdomsvilkåret i folketrygden var oppfylt.

Arbeidsgiver må ikke alltid godta sykemelding i arbeidsgiverperioden

Dommen er et eksempel på at arbeidsgiver hadde grunn til å bestride sykemeldingen. Normalt sett vil en sykemelding innebære at vilkårene om egen sykdom og arbeidsuførhet være oppfylt. Det kan likevel i enkelte tilfeller være omstendigheter rundt sykemeldingen som gjør at den kan trekkes i tvil.  Eksempler på omstendigheter som kan være aktuelle er:

  • Når sykemeldingen er utstedt i forbindelse med oppsigelse, arbeidskonflikt, vanskelige livssituasjoner
  • Når den ansatte utfører aktiviteter som ikke er forenelig med sykemeldingen
  • Når legen som har utstedt sykemeldingen ikke er tydelig på arbeidsuførheten

Det kan være uklare grenser mellom sykdommer i medisinsk forstand og tilstander som følge av ulike sosiale forhold. NAV har i denne sammenheng utarbeidet et rundskriv som kan gi noen klargjørende retningslinjer og eksempler. 

Arbeidsgiver har ikke rett til å motta informasjon om diagnose. Dersom arbeidsgiver likevel har informasjon eller gode holdepunkter for at den ansatte ikke oppfyller vilkårene for sykepenger bør det vurderes om sykemeldingen skal bestrides og om arbeidsgiver skal unnlate å foreta utbetaling i arbeidsgiverperioden.