Kan ha rett til å beholde vilkår ved opphør av tariffavtale

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kan ha rett til å beholde vilkår ved opphør av tariffavtale

Det har lenge vært uenighet i juridisk teori om vilkår i en tidligere tariffavtale kan bli del av de individuelle avtalevilkårene for hver enkelt arbeidstaker, og gjelde også etter at den tidligere tariffavtalen har opphørt. Dette blir omtalt som individuell ettervirkning av tariffavtaler. Høyesterett avsa av 2. juni 2021 (HR-2021-1193-A) en dom som gir noen viktige avklaringer.

To som hilser på hverandre. Bilde.

Den konkrete saken

Spørsmålet som Høyesterett tok stilling til var om ti sykepleiere ved Grefsenhjemmet hadde krav på et tariffavtalt lønnstillegg på individuelt avtalegrunnlag etter skifte av tariffavtale. I gjeldende tariffavtale var det ikke avtalt et slikt lønnstillegg.

Grefsenhjemmet hadde meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og inn i NHO, og i den forbindelse skiftet tariffavtale. I Virke-avtalen hadde partene avtalt et stabiliseringstillegg som ble gitt til ansatte etter fire og tolv års ansiennitet. I gjeldende tariffavtale med NHO var det ikke avtalt noe slikt lønnstillegg. Sykepleierne fremmet krav om at stabiliseringstillegget skulle videreføres også etter opphøret av tariffavtalen.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett konkluderte med at lønnstillegget var en normativ tariffbestemmelse som var blitt en del av den enkelte sykepleiers individuelle arbeidsavtale. Lønnstillegget falt da ikke bort som følge av opphøret av den opprinnelige tariffavtalen. Det var heller ikke andre rettsgrunnlag som medførte at lønnstillegget falt bort. 

Problemstillingen om sykepleierne hadde krav på utbetaling av lønnstillegget etter den tidligere tariffavtalens utløp, berodde etter Høyesterett syn på tre forhold.

For det første må det tidligere tariffavtalte lønnstillegget ha blitt en del av sykepleiernes individuelle arbeidsavtaler.

Høyesterett mente at rettskildene ga solide holdepunkter for at bestemmelser om individuelle lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen («normative bestemmelser») blir en del av de individuelle arbeidsavtalene. Bestemmelser som gjelder forholdene mellom tariffavtalepartene («obligatoriske bestemmelser»), vil ikke bli en del av de individuelle arbeidsavtalene. Hvilke bestemmelser i tariffavtalene som er av normativ karakter, og dermed kan bli en del av de individuelle arbeidsavtalene, må vurderes konkret, og det kan etter Høyesteretts syn ikke oppstilles et klart skille mellom normative og obligatoriske bestemmelser.

For det andre må et slikt individuelt avtalevilkår ikke ha falt bort som følge av at den tidligere tariffavtalen ikke lenger er bindende. Dette er spørsmålet om den tidligere tariffavtalen har ettervirkning i de individuelle arbeidsforholdene.

Høyesterett kom til at rettskildene og særlig reelle hensyn talte for at bestemmelser i tariffavtalen som har blitt en del av den individuelle arbeidsavtalen, ikke faller bort som en direkte følge av tariffavtalens opphør, men har ettervirkning med grunnlag i den individuelle arbeidsavtalen. Høyesterett konkluderte med at lønnstillegget hadde ettervirkning for sykepleierne, men påpekte at ettervirkning kan utelukkes på flere ulike grunnlag.

Dersom det foreligger slik individuell ettervirkning, er en tredje forutsetning at lønnstillegget ikke strider mot den tariffavtalen partene nå er bundet av. Dette følger direkte av ufravikelighetsregelen i arbeidstvistloven § 6. Spørsmålet om lønnstillegget var i strid med gjeldende tariffavtale var imidlertid ikke gjenstand for behandling i Høyesterett. Høyesterett påpekte videre at ettervirkning kan utelukkes også på andre grunnlag, eksempelvis fordi det er direkte regulert i avtalen mellom partene eller er løst i den tidligere tariffavtalen selv.

Finans Norges bemerkninger

Av Høyesteretts dom kan vi slå fast at bestemmelser om individuelle lønns- og arbeidsvilkår i en tariffavtale blir en del av den individuelle arbeidsavtalen, og at disse bestemmelsene ikke automatisk bortfaller som følge av tariffavtalens opphør.

Høyesterett har imidlertid kun avgjort spørsmålet om den individuelle ettervirkningen, men ikke spørsmålet om det er rom for ettervirkning i et tilfelle hvor en tariffavtale blir erstattet av en ny tariffavtale eller fordi stabiliseringstillegget er i strid med den gjeldende tariffavtalen. Disse spørsmålene gjenstår det for Arbeidsretten å ta stilling til. Det endelige utfallet av saken er dermed ikke gitt ved Høyesteretts dom, og det gjenstår flere interessante spørsmål i saken.     

Hele dommen kan leses på lovdata.no.

Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no
Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Forhandlingsdirektør/advokat MNA

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no