Full seier for Gjensidige i aldersgrense-saken

Gå til hovedinnhold

Full seier for Gjensidige i aldersgrense-saken

I en enstemmig dom av 29. juni 2011 slo Høyesterett fast at Gjensidiges aldersgrense på 67 år er lovlig. 

Dommen er en stadfestelse av gjeldende norsk rett. Dommen fjerner imidlertid usikkerheten om hvorvidt bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år er i strid med diskrimineringsreglene i arbeidsmiljøloven og EU-direktivet som forbyr aldersdiskriminering.

Det er viktig å merke seg at vilkåret om konsekvent praktisering innebærer at arbeidsgiver ikke kan velge å la noen ansatte få fortsette, mens de øvrige ansatte må gå av ved oppnådd aldersgrense. Hvis bedriften ikke praktiserer aldersgrensen tilstrekkelig konsekvent, vil den ikke stå seg rettslig ved en eventuell tvist.

Høyesterett avsa samme dag enstemmig kjennelse i en annen ankesak mot Gjensidige. Kjennelsen innebærer at arbeidstakere ikke har rett til å stå i stillingen mens det pågår tvist om gyldigheten av en bedriftsfastsatt aldersgrense.

NB: En lovendring innebærer at bedriftsinterne aldersgrenser ikke kan være lavere enn 70 år. Lovendringen ble innført 1. juli 2015, men bedriftene har en overgangsperiode frem til 1. juli 2016 til å tilpasse seg den nye 70-årsgrensen. Bedrifter med lavere aldersgrense enn 70 år (typisk 67 år) kan derfor beholde og fortsette å praktisere 67-årsgrensen frem til 1. juli 2016. Les mer om lovendringen her. 

(Publisert 30. juni 2011. Sist oppdatert 14. juli 2015.)