Dommer og rettsavgjørelser

Gå til hovedinnhold

Dommer og rettsavgjørelser

Kan ha rett til å beholde vilkår ved opphør av tariffavtale

Det har lenge vært uenighet i juridisk teori om vilkår i en tidligere tariffavtale kan bli del av de individuelle avtalevilkårene for hver enkelt arbeidstaker, og gjelde også etter at den tidligere tariffavtalen har opphørt. Dette blir omtalt som individuel...

To som hilser på hverandre. Bilde.

Oppsigelse i prøvetid ble satt til side av Høyesterett

Den 18. mars 2021 avsa Høyesterett en dom (HR-2021-605-A) som gir noen avklaringer rundt arbeidssøkers opplysningsplikt overfor arbeidsgiver, og adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetid som følge av arbeidssøkers manglende og villedende opplysninger.

Illustsrasjonsbilde: Hånd som holder en paragraf

Innleide arbeidstakere kan ha rett til selskapsbonus

Det har i flere år vært usikkert om innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak (vikarbyrå) har rett til utbetaling fra innleierens resultatbaserte bonusordning på virksomhetsnivå (selskapsbonus). Nå har Høyesterett i en dom 2. november 2020 (HR-2020-2109-...

Illustrasjonsbilde: Lovparagraf sett gjennom et forstørrelsesglass

Fokus bank vant i Høyesterett

Høyesterett avsa 7. april 2010 dom i en sak om endring av tjenestepensjonsordningen for de ansatte i Fokus bank. Dommen innebærer at arbeidsgiver har en ganske vid adgang til å endre pensjonsordninger som er ensidig innført og fullt ut betalt av arbeidsgiver.